รุ่นที่ 1 กลยุทธ์การเพิ่มยอดธุรกิจ 2 เท่า โดยใช้ AI และ Digital Transformation

ภาพกิจกรรม

รุ่นที่ 2 กลยุทธ์การเพิ่มยอดธุรกิจ 2 เท่า โดยใช้ AI และ Digital Transformation

ภาพกิจกรรม