ปริญญาเอก Ph.D จบแน่ ถ้ามี AI เป็นผู้ช่วยงานวิจัย

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก-โท ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต


หลักสูตร : "ปริญญาเอกจบแน่ด้วย AI ช่วยงานวิจัย"

สำหรับ : นักศึกษาปริญญาเอก โท และนักวิจัย

ผลลัพธ์ : สร้างทักษะใช้ AI ทำงานวิจัยทุกขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพ 10 เท่า

รายละเอียด :

1. พื้นฐานการวิจัยและนักวิจัยยุค AI  

2. พื้นฐาน AI และการสร้าง Prompts

3. AI ช่วยเขียนบทนำงานวิจัย

4. AI ช่วยทบทวนวรรณกรรม หาช่องว่าง เขียนกรอบแนวคิด

5. AI ช่วยออกแบบระเบียบวิธีวิจัย  

6. AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ

7. AI ช่วยสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

8. AI จัดทำรายงาน เขียนบรรณานุกรม บทคัดย่อ แปลภาษา  

9. ทิศทางการใช้ AI กับงานวิจัยในอนาคต


ปริญญาเอก Ph.D จบแน่ ถ้ามี AI เป็นผู้ช่วยงานวิจัย

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก-โท ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต