Our Pro​duct and Service

e-Learning Platform

Electronic Learning


การเรียนรู้ออนไลน์

การเรียนการสอนแบบ e-Learning

เป็นนวัตกรรมใหม่ที่หน่วยงานองค์กรทุกระดับ

สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

การเรียนการสอน เปิดโอกาสให้เรียนรู้

ผ่านมัลติมีเดียบนเว็บ หรือบนโทรศัพท์

ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วโลก

ทําให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลาContact now 

Our Pro​duct and Service

e-Learning Platform

Electronic Learning


การเรียนรู้ออนไลน์

การเรียนการสอนแบบ e-Learning เป็นนวัตกรรมใหม่ที่หน่วยงานองค์กรทุกระดับ สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้เรียนรู้ผ่านมัลติมีเดียบนเว็บ หรือบนโทรศัพท์ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วโลก ทําให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา

 


Contact now