Our Pro​duct and Service

ProTec PDPA

PDPA Platform


ระบบช่วยดูแลรักษา

ความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบบริหารจัดการความยินยอมและคำร้อง

ขอใช้สิทธิด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่ ถูกออกแบบ

เพื่อตอบสนองตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว (PDPA) ของประเทศไทย ระบบนี้ช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ

ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยContact now 

Our Pro​duct and Service

ProTec PDPA

PDPA Platform


ระบบช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบบริหารจัดการความยินยอมและคำร้องขอใช้สิทธิด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่ ถูกออกแบบ

เพื่อตอบสนองตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว (PDPA) ของประเทศไทย ระบบนี้ช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยContact now