Our Pro​duct and Service

e-Office

Electronic Office System (EOS)


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ระบบที่รวมการทํางานขององค์กรทั้งหมด

ไว้ภายในระบบเดียว ประกอบด้วยซอฟต์แวร์

และแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้จาก

ทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 


Contact now 

Our Pro​duct and Service

e-Office

Electronic Office System (EOS)


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ระบบที่รวมการทํางานขององค์กรทั้งหมดไว้ภายในระบบเดียว ประกอบด้วยซอฟต์แวร์

และแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้จากทุกที่

ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 


Contact now