Our Pro​duct and Service

AI-FaceSSO (Single Sign-On)

AI-face detection login system


ระบบสแกนใบหน้าเพื่อ

การเข้าสู่ระบบด้วยเทคโนโลยี AI

ระบบการตรวจสอบและจดจำใบหน้าที่ใช้

เทคโนโลยีล้ำสมัย ช่วยในการล็อกอินแบบง่าย ๆ

เพียงสแกนใบหน้าก็สามารถเข้าสู่ระบบได้

ไม่ต้องจํารหัสล็อกอินและมีรหัส OTP

ยืนยันตัวตน ระบบนี้สามารถประมวลผลได้

อย่างรวดเร็วและแม่นยำ รองรับการใช้งาน

ที่หลากหลาย และมีความปลอดภัยสูงContact now 

Our Product and Service

AI-FaceSSO (Single Sign-On)

AI-face detection login system

ระบบสแกนใบหน้าเพื่อการเข้าสู่ระบบด้วยเทคโนโลยี AI

ระบบการตรวจสอบและจดจำใบหน้าที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย ช่วยในการล็อกอินแบบง่าย ๆ เพียงสแกนใบหน้าก็สามารถเข้าสู่ระบบได้ ไม่ต้องจํารหัสล็อกอินและมีรหัส OTP ยืนยันตัวตนระบบนี้สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำรองรับการใช้งานที่หลากหลาย และมีความปลอดภัยสูงContact now