Our Pro​duct and Service

AI-OCR

(Optical Character Recognition)

AI-Scanning and Data Service


ระบบสแกนและแปลงไฟล์เอกสาร

ด้วยเทคโนโลยี AI

ระบบที่ช่วยในการสแกนเอกสารเข้าสู่ระบบ

พร้อมทั้งแปลงไฟล์รูปภาพเป็นไฟล์เอกสาร

และมีระบบในการแบ่งประเภทเอกสาร

ที่ช่วยในการรองรับระบบ Full Text Search

อีกทั้งยังสามารถปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล

และข้อมูลที่อ่อนไหวได้ (Redaction)



Contact now 

Our Pro​duct and Service

AI-OCR (Optical Character Recognition)

AI-Scanning and Data Service


ระบบสแกนและแปลงไฟล์เอกสารด้วยเทคโนโลยี AI

ระบบที่ช่วยในการสแกนเอกสารเข้าสู่ระบบ พร้อมทั้งแปลงไฟล์รูปภาพเป็นไฟล์เอกสาร

และมีระบบในการแบ่งประเภทเอกสาร ที่ช่วยในการรองรับระบบ Full Text Search

อีกทั้งยังสามารถปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่อ่อนไหวได้ (Redaction)

 


Contact now