Our Pro​duct and Service

Q-DOC

Enterprise Content

Management (ECM)


ระบบจัดเก็บเอกสาร

และค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล และรูปภาพ

(Content) เป็นซอฟต์แวร์การจัดการไฟล์

และคอนเทนต์ ที่มีการจัดการไฟล์แบบรวมศูนย์กลางขององค์กร ซึ่งจำเป็นแก่

การทำงานร่วมกัน และการค้นหาข้อมูลขั้นสูง

ไว้ในโซลูชั่นที่ใช้งานง่าย รวมถึงเครื่องมือ

การบริหาร เพื่อกำหนดบทบาทของผู้ใช้ต่าง ๆ

 


Contact now 

Our Pro​duct and Service

Q-DOC

Enterprise Content Management (ECM)


ระบบจัดเก็บเอกสารและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล และรูปภาพ (Content) เป็นซอฟต์แวร์การจัดการไฟล์

และคอนเทนต์ ที่มีการจัดการไฟล์แบบรวมศูนย์กลางขององค์กร ซึ่งจำเป็นแก่การ

ทำงานร่วมกัน และการค้นหาข้อมูลขั้นสูงไว้ในโซลูชั่นที่ใช้งานง่าย รวมถึง

เครื่องมือการบริหาร เพื่อกำหนดบทบาทของผู้ใช้ต่าง ๆ

 


Contact now