Our Product and Service

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

Our Products and Service

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

Our Highlights

จุดเด่นของเรา

ประสบการณ์ยาวนานกว่า 19 ปี

กว่า 19 ปี ในการดำเนินธุรกิจ

ทำให้เราเข้าใจความต้องการของลูกค้า

เพื่อสร้าง Solution ที่เป็นไปได้ด้วย

ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีระดับ

World class จึงได้รับความไว้วางใจจาก

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนขนาดใหญ่

การพัฒนาบุคลากร

เราให้ความสําคัญ และจะพัฒนา

ส่งเสริมบุคลากรของเราให้มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล


คุณสมบัติเพื่อระดับองค์กร

เราสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์

และบริการที่เป็นคุณสมบัติระดับองค์กร

ที่เราให้พัฒนาและบริการอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะมีความเสถียร

การเติบโตอย่างยั่งยืน

เรามุ่งมั่นสร้าง และพัฒนาเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย มีหัวใจในการพัฒนา

ระบบงาน เสริมสร้างนวัตกรรม

และคิดค้นเทคโนโลยี ก้าวทันโลกยุคใหม่

ให้เติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน


การทำงานร่วมกันเป็นทีม

การทำงานร่วมกัน เราเน้นสร้างทีม

ทำงานร่วมกันให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด

เพราะเราทำงานเป็นองค์กร เราต้อง

จับมือกันให้แน่นเพื่อองค์กรจะได้แข็งแรง

และก้าวต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการหลังการขาย

เราตระหนักในผลงานที่ส่งมอบแก่ลูกค้า

และเราพร้อมให้บริการหลังการขาย

ที่รวดเร็ว และยอดเยี่ยมในการดำเนินธุรกิจ

Our Core Values

ค่านิยมหลัก

Product and Service
ผลิตภัณฑ์และบริการ

e-Office

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ระบบที่รวมการทํางานขององค์กร

ทั้งหมดไว้ภายในระบบเดียว


Learn more

Q-DOC

ระบบจัดเก็บเอกสารและ

ค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจัดเก็บเอกสารข้อมูล

เป็นการจัดการไฟล์แบบ

รวมศูนย์กลางขององค์กร


Learn more

AI-OCR

ระบบสแกนเอกสาร

ระบบสแกนเอกสาร คือ

การแปลงข้อความที่อยู่ในรูปภาพ

หรือไฟล์ เป็นข้อความที่แก้ไขได้


Learn more

AI-FaceSSO

ระบบสแกนใบหน้าเพื่อเข้าสู่ระบบ

เป็นระบบสแกนใบหน้า เพื่อการ

เข้าสู่ระบบ ไม่ต้องจํารหัสล็อกอิน

และไม่ต้องจำรหัสผ่าน


Learn more

AI-FaceTime Attendance

ระบบบันทึกเวลาด้วยใบหน้า

ระบบสแกนใบหน้า บันทึกเวลางาน

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสามารถ

สแกนใบหน้าผ่านหน้ากากอนามัยได้


Learn more

e-Learning Platform

การเรียนรู้ออนไลน์

เป็นนวัตกรรมใหม่ที่หน่วยงาน

องค์กรทุกระดับ สามารถนําไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ ต่อการเรียนการสอน


Learn more

AI-uForm

ระบบสร้างแบบฟอร์ม

มีเครื่องมือพร้อมใช้งาน นี่คือ

โซลูชันการจัดการแบบฟอร์ม

ที่สมบูรณ์สําหรับแบบทดสอบ

แบบสํารวจ การรวบรวมข้อมูล


Learn more

uAPI

ตัวกลางเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบต่าง ๆ

ตัวกลางเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบต่างๆ

ทั้ง LINE Facebook และ Google

ทําให้การจัดการข้อมูล จํานวนมาก

สะดวก รวดเร็ว และใช้ง่าย


Learn more

Q-Doc Capture Station

ระบบบันทึกเอกสารด้วยการจับภาพ

ระบบซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถ

ในการสแกนเอกสารและจับภาพ

อัตโนมัติที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วย

องค์กรในการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล

และรูปภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ


Learn more

ProTec PDPA

ระบบช่วยดูและรักษาความ

ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบที่ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัย

ด้านข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร


Learn more

AI-ThaiGPT

แชทบอทด้วยปัญญาประดิษฐ์

จําลองการสนทนาของมนุษย์ ให้มี

ความเป็นธรรมชาติมากขึ้น ช่วยให้

ติดต่อสื่อสารกับศูนย์บริการลูกค้า

และธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Learn more

บริการรับสแกนเอกสาร

K&O เสนอบริการรับสแกนเอกสาร

ทุกประเภทด้วยคุณภาพและความเอาใจใส่

ทำให้การเข้าถึงข้อมูลของคุณ

เป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น


Learn more

Product and Service

ผลิตภัณฑ์และบริการ

Q-DOC

ระบบจัดเก็บเอกสารและ

ค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจัดเก็บเอกสารข้อมูล

เป็นการจัดการไฟล์แบบ

รวมศูนย์กลางขององค์กร


AI-OCR

ระบบสแกนเอกสาร

ระบบสแกนเอกสาร คือ การแปลง

ข้อความที่อยู่ในรูปภาพหรือไฟล์

เป็นข้อความที่แก้ไขได้

AI-FaceSSO

ระบบสแกนใบหน้าเพื่อเข้าสู่ระบบ

เป็นระบบสแกนใบหน้า เพื่อการเข้าสู่ระบบ

ไม่ต้องจํารหัสล็อกอินและรหัสผ่าน

AI-FaceTime Attendance

ระบบบันทึกเวลาด้วยใบหน้า

ระบบสแกนใบหน้า บันทึกเวลางาน

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสามารถ

สแกนใบหน้าผ่านหน้ากากอนามัยได้


e-Learning Platform

การเรียนรู้ออนไลน์

เป็นนวัตกรรมใหม่ที่หน่วยงาน

องค์กรทุกระดับ สามารถนําไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน


AI-uForm

ระบบสร้างแบบฟอร์ม

มีเครื่องมือพร้อมใช้งาน

นี่คือโซลูชัน การจัดการแบบฟอร์ม

ที่สมบูรณ์ สําหรับแบบทดสอบ

แบบสํารวจ การรวบรวมข้อมูล

uAPI

ตัวกลางเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ

ตัวกลางเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบต่างๆ

ทั้ง LINE Facebook และ Google

ทําให้การจัดการข้อมูล จํานวนมาก

สะดวก รวดเร็ว และใช้ง่าย


Q-Doc Capture Station

ระบบบันทึกเอกสารด้วยการจับภาพ

สามารถสแกนเอกสารและจับภาพ

อัตโนมัติที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วย

องค์กรในการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล

และรูปภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ


ProTec PDPA

ระบบช่วยดูและรักษาความ

ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบที่ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัย

ด้านข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร


AI-ThaiGPT

แชทบอทด้วยปัญญาประดิษฐ์

จําลองการสนทนาของมนุษย์ ให้มีความ

เป็นธรรมชาติมากขึ้น ช่วยให้ติดต่อ

สื่อสารกับศูนย์บริการลูกค้าและ

ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ


e-Office

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ระบบที่รวมการทํางานขององค์กร

ทั้งหมดไว้ภายในระบบเดียว

บริการรับสแกนเอกสาร

K&O เสนอบริการรับสแกนเอกสาร

ทุกประเภทด้วยคุณภาพและความเอาใจใส่

ทำให้การเข้าถึงข้อมูลของคุณ

เป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น


Learn more

การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์

Standard Certification

การรับรองมาตรฐาน

Our Clients

ลูกค้าของเรา

Technology Partner

พันธมิตรด้านเทคโนโลยี

Technology Partner
พันธมิตรของเรา