ปริญญาเอก Ph.D จบแน่ ถ้ามี AI เป็นผู้ช่วยงานวิจัย

ทิกเก็ต

การลงทะเบียนได้ ปิดแล้ว

ปริญญาเอก Ph.D จบแน่ ถ้ามี AI เป็นผู้ช่วยงานวิจัย

ปริญญาเอก Ph.D จบแน่ ถ้ามี AI เป็นผู้ช่วยงานวิจัย

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก-โท ประจำปีการศึกษา 2567


เพราะ AI เป็นให้ได้ทุกอย่าง กับคอร์สการใช้ AI กับการทำวิจัยบรรยายให้ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สาขาสื่อสังคมออนไลน์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต & สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media Technology)


วันที่ : 8 มิถุนายน 2567

จำนวน : 40 ท่านหลักสูตร : "ปริญญาเอกจบแน่ด้วย AI ช่วยงานวิจัย"

สำหรับ : นักศึกษาปริญญาเอก โท และนักวิจัย

ผลลัพธ์ : สร้างทักษะใช้ AI ทำงานวิจัยทุกขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพ 10 เท่า

รายละเอียด :

1. พื้นฐานการวิจัยและนักวิจัยยุค AI  

2. พื้นฐาน AI และการสร้าง Prompts

3. AI ช่วยเขียนบทนำงานวิจัย

4. AI ช่วยทบทวนวรรณกรรม หาช่องว่าง เขียนกรอบแนวคิด

5. AI ช่วยออกแบบระเบียบวิธีวิจัย  

6. AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ

7. AI ช่วยสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

8. AI จัดทำรายงาน เขียนบรรณานุกรม บทคัดย่อ แปลภาษา  

9. ทิศทางการใช้ AI กับงานวิจัยในอนาคต


#ปริญญาเอก Ph.D จบแน่ ถ้ามี AI เป็นผู้ช่วยงานวิจัย


ภาพบรรยากาศภายในงาน

ทิกเก็ต

การลงทะเบียนได้ ปิดแล้ว
วันที่และเวลา
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2024
09:00 18:00 (Asia/Bangkok)

เพิ่มลงในปฏิทิน

สถานที่

K&O Systems and Consulting Co.,Ltd

15 ซอยกรุงธนบุรี 4 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
10600
ประเทศไทย
095-9196699
cs@ko.in.th

รับแผนที่

ผู้จัด

K&O Systems and Consulting Co.,Ltd

095-9196699
cs@ko.in.th
แชร์

ค้นหาสิ่งที่ผู้คนเห็นและพูดคุยเกี่ยวกับอีเวนต์นี้ และเข้าร่วมการสนทนา