สวนวิเศษแห่ง Harmonia "การเดินทางของนักเล่าเรื่องในโรงเรียนแห่งการสร้างสรรค์"

การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
22 มีนาคม ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting

สวนวิเศษแห่ง Harmonia

"การเดินทางของนักเล่าเรื่อง

ในโรงเรียนแห่งการสร้างสรรค์"


เนื้อเรื่อง


​ในเมืองที่มีชื่อว่า "Harmonia" มีโรงเรียนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ ชื่อว่า "โรงเรียนแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์" ที่นี่ไม่ใช่เพียงสถานที่สำหรับการเรียนรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจ และปลูกฝังความสามัคคีให้กับนักเรียนและครูทุกคน


​ผู้อำนวยการของโรงเรียนคือคุณเซเรนา ผู้ที่มีประสบการณ์มากมายในการบริหารจัดการบุคลากรและเชี่ยวชาญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน คุณเซเรนาเชื่อมั่นว่า การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ครูและนักเรียนรู้สึกมีความสุขและผูกพันกับโรงเรียน


​โรงเรียนแห่งนี้ได้รับการออกแบบให้มีสวนหย่อมเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้สีสันสดใส เพื่อให้ทุกคนได้ผ่อนคลายและได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีห้องสมุดที่กว้างขวาง ตกแต่งด้วยโทนสีอบอุ่น และมีหนังสือหลากหลายประเภทให้ครูและนักเรียนได้ค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงาน


​คุณเซเรนาไม่เพียงแค่ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังใส่ใจกับสภาพจิตใจของครูและนักเรียนด้วย โดยจัดกิจกรรมทีมบิลดิ้ง สัมมนา และการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม สร้างความไว้วางใจและความเข้าใจระหว่างครูและนักเรียน


​หนึ่งในครูที่โรงเรียนแห่งนี้คือคุณลีโอ ครูที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาสร้างสรรค์เรื่องราวและนิทาน คุณลีโอไม่เพียงใช้หนังสือเรียนเป็นเครื่องมือสอนเท่านั้น แต่ยังใช้พื้นที่สวนหย่อมและห้องสมุดเป็นสถานที่เรียนรู้ ทำให้นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจและความสุขในการเรียนรู้


​คุณลีโอมักจะจัดกิจกรรมที่เรียกว่า "การเดินทางของนักเล่าเรื่อง" ซึ่งให้นักเรียนได้สำรวจโรงเรียน ค้นหาจุดที่พวกเขารู้สึกผูกพันหรือได้รับแรงบันดาลใจ และใช้จุดนั้นเป็นฉากหลังในการสร้างเรื่องราวหรือนิทานของตนเอง กิจกรรมนี้ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะสังเกต รู้สึก และแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเล่าเรื่อง


​ผ่านการเรียนการสอนที่ไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน คุณลีโอและนักเรียนได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียน ทำให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนและมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาที่นี่


​ผลจากการบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมที่ดีของคุณเซเรนา รวมถึงวิธีการสอนที่สร้างสรรค์ของคุณลีโอ ทำให้โรงเรียนแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการสร้างบรรยากาศการทำงานและการเรียนรู้ที่ดี ที่ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความสุขในการทำงานเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ในทุกด้านของชีวิตในโรงเรียนนี้ด้วย


หลักการและแนวคิด


​การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ ความผูกพัน และประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร เพราะเมื่อบุคลากรรู้สึกว่าที่ทำงานเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ ปลอดภัย และเอื้ออำนวยต่อการทำงาน ก็จะทุ่มเทและทำงานได้อย่างเต็มที่ วิธีการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี สามารถทำได้ดังนี้


ด้านกายภาพ


 • จัดสถานที่ทำงานให้สะอาด เป็นระเบียบ และถูกสุขลักษณะ
 • จัดพื้นที่ทำงานให้มีขนาดเหมาะสม ไม่แออัดหรือกว้างขวางเกินไป
 • ตกแต่งสถานที่ทำงานให้สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ อาจเพิ่มต้นไม้หรือของตกแต่งที่สร้างแรงบันดาลใจ
 • จัดแสงสว่างและอุณหภูมิให้เหมาะสม ไม่มืดหรือร้อนอบอ้าวเกินไป
 • จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างเพียงพอ และมีสภาพพร้อมใช้งาน
 • จัดให้มีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับพักผ่อนหรือทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ห้องรับประทานอาหาร สวนหย่อม ฯลฯ


ด้านจิตใจ


 • ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความร่วมมือ การช่วยเหลือกัน ความสามัคคี
 • ส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดกว้าง ให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์
 • เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
 • สร้างความไว้วางใจและความเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียม
 • สนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผ่านกิจกรรมสันทนาการหรือกิจกรรมเสริมสร้างทีมงาน
 • มีระบบป้องกันและจัดการกับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้บานปลาย
 • ส่งเสริมให้หัวหน้างานใช้ภาวะผู้นำแบบสร้างแรงบันดาลใจ เน้นการมอบหมายงานที่ท้าทาย และเปิดโอกาสให้ทำงานอย่างอิสระ
 • จัดสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรให้ครอบคลุม เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ฯลฯ


ด้านความปลอดภัย


 • กำหนดนโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่ชัดเจน
 • จัดอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
 • มีการตรวจสอบดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยอยู่เสมอ
 • จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย แผนฉุกเฉิน และซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำ
 • มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และหาแนวทางป้องกันแก้ไขอย่างต่อเนื่อง


ระโยชน์ของการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี


 • ทำให้บุคลากรรู้สึกสบายใจ ปลอดภัย และมีความสุขในการทำงาน
 • เพิ่มแรงจูงใจและกำลังใจในการทำงาน ส่งผลให้ทุ่มเทและพยายามมากขึ้น
 • ลดความเครียด ความเหนื่อยล้า ส่งผลให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้น
 • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ เพราะรู้สึกผ่อนคลายและไม่อึดอัด
 • เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในการทำงาน เพราะอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมและเอื้ออำนวยต่อการทำงาน
 • ลดความขัดแย้งและข้อร้องเรียน เพราะมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
 • เพิ่มความผูกพันต่อองค์กร ไม่อยากลาออกไปทำงานที่อื่น


​การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งขององค์กรที่จะได้ผลตอบแทนคุ้มค่าในระยะยาว เพราะจะช่วยดึงดูดให้คนเก่งอยากมาร่วมงาน และรักษาบุคลากรที่ดีให้อยู่กับองค์กรไปนานๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จและความยั่งยืนขององค์กร