ปลดล็อคศักยภาพกับกิจการแห่งความรัก

การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์กร
22 มีนาคม ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting

ปลดล็อคศักยภาพกับกิจการแห่งความรัก


เนื้อเรื่อง


​มีบริษัทหนึ่งชื่อ "กิจการแห่งความรัก" ซึ่งเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการบุคลากรอย่างเหนือชั้น เรื่องราวของพวกเขาเริ่มต้นจากผู้ก่อตั้งคือนายปิยะ และนางสาวรักษา ซึ่งทั้งคู่ร่วมมือกันสร้างสรรค์บริษัทที่พวกเขาใฝ่ฝัน


​นายปิยะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการบุคลากร ในขณะที่นางสาวรักษาเป็นนักเขียนนิยายที่มีความเชี่ยวชาญในการเล่าเรื่องและแต่งนิทาน พวกเขามองเห็นคุณค่าของการรวมกันระหว่างศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ


​กิจการแห่งความรักไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับผลกำไร แต่ยังใส่ใจในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้างและเป็นกันเอง เพื่อให้พนักงานทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กร


​เรื่องราวของพวกเขาเป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการที่เน้นการสร้างสรรค์โอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ ตั้งแต่การจัดตั้งกล่องรับความคิดเห็น จนถึงการสร้างกิจกรรมระดมสมองที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เสนอไอเดียและนวัตกรรม


​ผ่านการนำความรักและความเชื่อในความคิดของแต่ละบุคคลมารวมกัน กิจการแห่งความรักได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่โลกมองเห็นการบริหารจัดการบุคลากร ทำให้พนักงานไม่เพียงแค่ทำงานเพื่อเงินเดือน แต่ทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมที่พวกเขามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ทุกคนในบริษัทเริ่มรู้สึกว่าตนเองมีส่วนช่วยในการสร้างความสำเร็จ ทำให้เกิดความผูกพันและความภาคภูมิใจในงานที่ทำ


​นายปิยะและนางสาวรักษาให้ความสำคัญกับการยกย่องและขอบคุณพนักงานที่ให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า พวกเขาจัดตั้งระบบการให้รางวัลที่เชื่อมโยงไอเดียสร้างสรรค์กับผลประโยชน์จริงให้กับบริษัท เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง


​การเปิดช่องทางให้มีการสื่อสารหลายทางได้ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความเข้าใจที่ดีขึ้นในทุกระดับขององค์กร ความรักและความเคารพที่พวกเขามีต่อกันทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน


​สุดท้ายนี้ ผ่านความเชี่ยวชาญด้านการเล่าเรื่องและการสร้างสรรค์นิทานของนางสาวรักษา บริษัท "กิจการแห่งความรัก" ได้นำเสนอเรื่องราวความสำเร็จของตนเองผ่านหนังสือที่เขียนขึ้น ไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ แต่ยังเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงความรักเข้ากับการบริหารจัดการบุคลากรสามารถสร้างมิติใหม่ของความสำเร็จที่ยั่งยืนได้จริง ทำให้ "กิจการแห่งความรัก" กลายเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับองค์กรอื่นๆ ที่ปรารถนาจะเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับพนักงานของตนเองอย่างแท้จริง


หลักการและแนวคิด


​การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เพราะจะทำให้รู้สึกว่าได้รับการยอมรับ เห็นคุณค่า และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างแท้จริง วิธีการที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร มีดังนี้


 • สร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างและเป็นกันเอง ให้บุคลากรรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่


 • ผู้บริหารต้องแสดงออกอย่างจริงใจว่ายินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้ความสำคัญและนำไปพิจารณาปรับใช้อย่างเหมาะสม


 • เปิดช่องทางให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายวิธี ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น การประชุม อีเมล์ การสำรวจความคิดเห็น ฯลฯ


 • จัดให้มีกิจกรรมระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เช่น Kaizen, Quality Circle, Innovation Day


 • กระตุ้นให้บุคลากรเสนอไอเดียและแนวคิดใหม่ๆ โดยอาจมีการประกวดแข่งขันและให้รางวัลกับไอเดียที่สร้างสรรค์ มีคุณค่า และนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง


 • ตั้งคำถามและขอความคิดเห็นจากบุคลากรในที่ประชุม เพื่อให้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและไม่เป็นเพียงผู้ฟังที่เฉยเมย


 • ยกย่องชมเชยและขอบคุณบุคคลที่ให้ข้อคิดเห็นที่ดี มีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร เพื่อให้รู้สึกภาคภูมิใจและอยากมีส่วนร่วมอีก


 • แจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าหรือการนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาหรือดำเนินการต่อ เพื่อแสดงให้เห็นว่าให้ความสำคัญและมีผลจริง


 • สร้างทัศนคติที่ดีในการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย ต่างมุมมอง ไม่ด่วนตัดสินว่าถูกหรือผิด ให้มองเป็นโอกาสในการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน


 • มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น เพื่อจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนในการนำไปปรับปรุง


 • บูรณาการข้อเสนอแนะต่างๆ เข้ากับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กร เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าความคิดเห็นของบุคลากรมีอิทธิพลต่อทิศทางองค์กร


 • จัดตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานเฉพาะกิจ ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินโครงการหรือริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาองค์กร


ประโยชน์ของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร


 • ทำให้ได้รับข้อมูล มุมมอง และไอเดียที่หลากหลายจากผู้ปฏิบัติงานจริง ซึ่งอาจมองเห็นในสิ่งที่ผู้บริหารมองข้ามไป
 • ช่วยให้เกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เพราะรู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมกำหนดและตัดสินใจ
 • บุคลากรจะเกิดความภาคภูมิใจ ทุ่มเท และรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองมีส่วนร่วมคิดและทำ
 • ส่งเสริมวัฒนธรรมของการเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร
 • เพิ่มพูนทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำให้แก่บุคลากร
 • ช่วยให้การกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการต่างๆ มีความสอดคล้องกับความต้องการและเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ
 • บุคลากรจะรู้สึกผูกพันกับองค์กรมากขึ้น เพราะมีคุณค่าและได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ


​การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ผู้บริหารต้องทำให้บุคลากรเชื่อมั่นว่าพร้อมรับฟังอย่างเปิดใจ ให้เกียรติในความคิดเห็น และนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เพียงแค่พิธีกรรมหรือสร้างภาพลักษณ์เท่านั้น รวมถึงต้องกระจายอำนาจการตัดสินใจ ให้อิสระทางความคิด และส่งเสริมความร่วมมือทั้งแนวราบและแนวดิ่ง เพื่อให้ทุกคนสามารถผนึกกำลังกันขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างยั่งยืน