ปัญญาวิสาร "กุญแจสู่ความเจริญผ่านหัวใจของการเรียนรู้และพัฒนา"

ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม สัมมนา ศึกษาต่อ
22 มีนาคม ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting

ปัญญาวิสาร

"กุญแจสู่ความเจริญผ่านหัวใจของการเรียนรู้และพัฒนา"


เนื้อเรื่อง


​ในเมืองหนึ่งมีบริษัทที่ชื่อว่า "วิสารบริหาร" ที่โดดเด่นด้วยการบริหารจัดการบุคลากรอย่างเหนือชั้น บริษัทนี้มีผู้บริหารหนุ่มที่ชื่อว่า นายปัญญา ซึ่งมีความเชื่อว่าพนักงานที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจะเป็นกุญแจสำคัญในการนำบริษัทสู่ความสำเร็จ


​นายปัญญาได้นำเอาหลักการของพระพุทธเจ้าที่ว่า "พึงรู้ตัว เพื่อเป็นที่พึ่งแห่งตัว" เข้ากับการบริหารจัดการ โดยเขาเริ่มจากการสร้างแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและความต้องการของแต่ละบุคคล เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพ


​เขาจัดอบรมภายในและส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกกับสถาบันที่มีชื่อเสียง เช่นเดียวกับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการเติบโตในอาชีพ


​นอกจากนี้ เขายังส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นายปัญญาเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจะช่วยให้พวกเขาเติบโตไปพร้อมกับองค์กร


​ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ บริษัท "วิสารบริหาร" กลายเป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่ทันสมัย ทำให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างไม่หยุดยั้งในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ความผูกพันและแรงจูงใจของพนักงานต่อบริษัทก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก เพราะพวกเขาเห็นถึงความใส่ใจและการลงทุนขององค์กรในการพัฒนาพวกเขาเอง


​นายปัญญายังนำหลักของพระพุทธเจ้าที่ว่า "สติปัฏฐานนำไปสู่ความเจริญ" มาใช้ในการสอนให้พนักงานมีการตระหนักรู้ในการทำงานและการพัฒนาตนเอง ทำให้พนักงานสามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีปัญญาและสติ


​บริษัท "วิสารบริหาร" ไม่เพียงแค่เติบโตในเชิงธุรกิจเท่านั้น แต่ยังสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นคุณค่าของการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง ทำให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการเดินทางสู่ความสำเร็จขององค์กร


​เรื่องราวของบริษัท "วิสารบริหาร" และนายปัญญาสะท้อนให้เห็นว่า การบริหารจัดการบุคลากรที่ดีไม่เพียงแค่เป็นการพัฒนาทักษะและความสามารถเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างพื้นฐานทางจิตวิญญาณและจิตใจที่เข้มแข็ง สอดคล้องกับการให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาทั้งองค์กรและบุคคลให้ก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืนและมีความสุขในทุกๆ ด้านของชีวิตและการทำงาน


หลักการและแนวคิด


​การส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการบุคลากรในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะจะช่วยให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของบุคลากร สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้


 • จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและความต้องการของแต่ละบุคคล


 • จัดอบรมภายใน (In-house Training) ในหัวข้อที่จำเป็นต่อการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก หรือใช้บุคลากรภายในที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ถ่ายทอด


 • ส่งบุคลากรไปอบรมภายนอก (Public Training) กับสถาบันที่มีชื่อเสียง ในหลักสูตรเฉพาะทางที่ตรงกับสายงานและความต้องการพัฒนาของบุคลากร


 • สนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งภายในและต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ


 • จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะใหม่ๆ ผ่านการลงมือทำจริง


 • ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning) ผ่านแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เช่น คอร์สออนไลน์ บทความ Podcast เป็นต้น


 • สร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) ชั่วโมงแห่งการเรียนรู้ (Learning Hour) การเล่าเรื่อง (Storytelling) เป็นต้น


 • มีห้องสมุดหรือมุมหนังสือภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง


 • จัดให้มีระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) เพื่อให้บุคลากรอาวุโสหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคลากรรุ่นใหม่


 • ส่งบุคลากรไปดูงาน (Study Visit) ยังองค์กรต้นแบบทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้


วิธีการทำงานและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) มาประยุกต์ใช้กับองค์กรตนเอง


 • สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการรับรองวิชาชีพ (Professional Certification) ที่เกี่ยวข้องกับสายงานของตน เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด


 • จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าร่วมการอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ตามความสนใจและความจำเป็น


 • เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมงานกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ในการดำเนินโครงการพิเศษต่างๆ เพื่อเรียนรู้ทักษะและเทคนิคใหม่ๆ


 • มอบหมายงานหรือโครงการที่ท้าทายความสามารถ ให้บุคลากรได้เรียนรู้และฝึกฝนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จริง


 • ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรในการพัฒนาตนเองด้วย


ประโยชน์ของการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของบุคลากร


 • ช่วยให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่ทันสมัย สอดคล้องกับความจำเป็นในการทำงาน


 • ช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขัน การเติบโต และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง


 • สร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เพราะเห็นโอกาสในการเติบโตและความก้าวหน้าในอาชีพ


 • ช่วยลดอัตราการลาออกของบุคลากร เพราะองค์กรให้ความสำคัญและลงทุนในการพัฒนาศักยภาพของพวกเขา


 • ช่วยเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเลื่อนตำแหน่งหรือทดแทนตำแหน่งสำคัญในอนาคต


 • เพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจของบุคลากร ทำให้สามารถรับผิดชอบงานที่สำคัญมากขึ้นได้


​การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของบุคลากรเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหยุดนิ่งได้ เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การมีนโยบายและการลงทุนที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีบุคลากรที่เป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่า สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพ ผลักดันให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนได้ในระยะยาว