เรื่องราวแห่งการปันความฝัน

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการทำงานเป็นทีม การแบ่งปันความรู้ และนวัตกรรม
22 มีนาคม ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting

เรื่องราวแห่งการปันความฝัน


เนื้อเรื่อง


​ณ เมืองลิตเติ้ลทาวน์ มีบริษัทแห่งหนึ่งชื่อ ดรีมแชร์ ที่ก่อตั้งโดยทนายความสาวนามว่า เอลลา เธอมีความฝันอยากสร้างบริษัทที่มีวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปัน สามัคคี และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ


​เอลลาเริ่มต้นด้วยการชักชวนเพื่อนรักอีก 2 คน คือ ทอม วิศวกรสุดเจ๋ง กับ อลิซ นักการตลาดมือฉมัง มาร่วมก่อตั้งบริษัท พวกเขาช่วยกันสรรหาสมาชิกที่มีความฝันแบบเดียวกันมาร่วมงาน โดยเน้นความสามัคคี การทำงานเป็นทีม และใฝ่รู้ตลอดเวลา


​พวกเขาเริ่มออกแบบกระบวนการทำงานให้ทุกคนต้องร่วมมือกัน และใช้จุดแข็งของแต่ละคนมาช่วยกัน ตั้งเป้าหมายและดัชนีชี้วัดของทีม เพื่อให้ทุกคนเดินหน้าไปด้วยกัน จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้เพียงพอ รวมทั้งมีระบบพี่เลี้ยงคอยดูแลน้องใหม่


​เอลลาในฐานะทนายความ ได้นำหลักการทางกฎหมายมากำกับดูแลให้การบริหารเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่วางไว้ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความยั่งยืน


​นอกจากนี้ เธอยังจัดอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์และหน้าที่ตามกฎหมายแรงงานแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อเป็นตัวแทนพนักงานเจรจากับฝ่ายบริหาร ป้องกันข้อพิพาทแรงงาน


​เอลลาและทีมงานยึดถือการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ ทั้งในรูปแบบการพบปะพูดคุย การประชุมสัมมนา และเวทีออนไลน์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้พนักงานกล้าคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการทำงาน โดยจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้อย่างเพียงพอ


​ผลจากความมุ่งมั่นของเอลลาและทีมงาน ทำให้บริษัทดรีมแชร์เติบโตอย่างรวดเร็ว สินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับในตลาด สามารถสร้างรายได้และผลกำไรที่งดงาม แต่สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดคือ การที่วัฒนธรรมแห่งการแบ่งปัน ความสามัคคี และการสร้างนวัตกรรม ได้หยั่งรากลึกในใจของพนักงานทุกคน กลายเป็นองค์กรในฝันที่ใครหลายคนอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่ง


​ความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นว่า การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีนั้น ต้องอาศัยเวลา ความทุ่มเท และความร่วมมือจากทุกฝ่าย ผู้นำต้องเป็นต้นแบบที่ดี จึงจะสามารถโน้มน้าวใจทุกคนให้เชื่อและปฏิบัติตาม และต้องยึดมั่นในหลักการและจริยธรรมที่ดี จึงจะสร้างองค์กรที่เข้มแข็งและยั่งยืนได้ในระยะยาว


​เอลลาและทีมงานพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ความฝันสามารถเป็นจริงได้ ขอเพียงมีศรัทธา พากเพียรไม่ท้อ และร่วมแรงร่วมใจกัน สักวันความฝันของเราทุกคน จะกลายเป็นความจริงอย่างงดงามเช่นกัน


หลักการและแนวคิด


​การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการทำงานเป็นทีม การแบ่งปันความรู้ และนวัตกรรม เป็นกลยุทธ์สำคัญในการบริหารจัดการบุคลากรยุคปัจจุบัน เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล ทั้งยังช่วยดึงดูดและรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรด้วย แนวทางในการสร้างวัฒนธรรมดังกล่าว สามารถทำได้ดังนี้


การทำงานเป็นทีม

 • ปลูกฝังค่านิยมของการทำงานเป็นทีม ความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตั้งแต่กระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
 • กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) ในระดับทีมงาน เพื่อให้ทุกคนมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
 • ออกแบบงานและกระบวนการทำงานให้เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย
 • พัฒนาทักษะของการทำงานเป็นทีม เช่น การสื่อสาร การประสานงาน การเจรจาต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง ฯลฯ
 • จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นต่อการทำงานของทีม ทั้งงบประมาณ เครื่องมือ เทคโนโลยี และกำลังคน
 • มอบรางวัลจูงใจแก่ทีมงานที่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือมีผลงานโดดเด่น
 • จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความไว้วางใจ และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกในทีม


การแบ่งปันความรู้

 • สร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในองค์กร ส่งเสริมให้ทุกคนมีเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง
 • จัดให้มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) การสอนงาน ระบบพี่เลี้ยง การประชุมสัมมนา เว็บบอร์ด ฯลฯ
 • รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ความรู้ที่สำคัญขององค์กรให้พนักงานเข้าถึงได้สะดวก เช่น คู่มือปฏิบัติงาน บทเรียนและประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ
 • ยกย่องชมเชยบุคลากรที่ให้ความร่วมมือในการแบ่งปันความรู้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น
 • ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างในการใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง และแบ่งปันความรู้แก่ผู้อื่น
 • สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก


นวัตกรรม

 • ปลูกฝังค่านิยมและความเชื่อที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์และนวัตกรรม กล้าคิด กล้าทำ กล้าลองผิดลองถูก ให้โอกาสทำสิ่งใหม่ๆ
 • จัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอต่อการสร้างสรรค์และทดลองนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นเวลา งบประมาณ หรือบุคลากร
 • กำหนดโจทย์และความท้าทายเชิงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรคิดค้นวิธีการใหม่ๆ
 • พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างนวัตกรรม เช่น การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ การคิดเชิงออกแบบ การวิจัย ฯลฯ
 • ส่งเสริมการทำงานข้ามสายงาน เพื่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลายในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 • ให้รางวัลและการยอมรับแก่บุคลากรหรือทีมงานที่สามารถสร้างนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้แก่องค์กร
 • สื่อสารและเผยแพร่ความสำเร็จของนวัตกรรมให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้รับรู้ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง


ประโยชน์ของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้

 • ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรอย่างเป็นระบบ
 • ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่มีพลัง กระตือรือร้น และมีความสุข
 • ช่วยให้เกิดการพัฒนากระบวนการและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ อยู่เสมอ ทำให้องค์กรมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 • สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เพราะรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานและนวัตกรรม
 • เป็นจุดขายสำคัญในการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถสูงให้เข้ามาร่วมงาน
 • ช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียความรู้และประสบการณ์ เมื่อบุคลากรสำคัญลาออกหรือเกษียณ


​การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเช่นนี้ ต้องอาศัยความมุ่งมั่นในระยะยาว และความร่วมมือจากทุกคนในองค์กร โดยผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญและเป็นผู้นำการขับเคลื่อน ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมของบุคลากรให้สอดรับกับวัฒนธรรมใหม่นี้ ซึ่งหากทำได้สำเร็จ จะช่วยให้องค์กรมีพลังในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายและอนาคตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน