ทีมสุดยอดของธนาคารมหัศจรรย์

ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารภายในองค์กร
26 มีนาคม ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting

ทีมสุดยอดของธนาคารมหัศจรรย์


เนื้อเรื่อง

​​

​แม้จะเป็นธนาคารที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง แต่ธนาคารมหัศจรรย์กลับประสบปัญหาการดำเนินงานที่ย่ำแย่มานานนับปี ผลประกอบการตกต่ำ ลูกค้าเริ่มถอนตัว เนื่องจากการให้บริการที่ล่าช้า ซับซ้อน และขาดประสิทธิภาพ จนทำให้ธนาคารเริ่มสูญเสียความน่าเชื่อถือและตกอยู่ในภาวะวิกฤต

จนกระทั่งเจ้าหญิงผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นผู้นำคนใหม่ได้เสด็จมาบริหารงานธนาคารมหัศจรรย์ พระองค์ทรงตระหนักดีว่าปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่กระบวนการทำงานเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากพฤติกรรมและวัฒนธรรมการทำงานที่บกพร่องของพนักงานทุกคน


​เจ้าหญิงจึงทรงริเริ่มโครงการ "พลิกฟื้นธนาคารมหัศจรรย์" โดยเริ่มจากการปรับโครงสร้างองค์กรและระบบการทำงานให้คล่องตัวและเอื้อต่อการทำงานเป็นทีมมากขึ้น กระจายอำนาจการตัดสินใจ ลดความซับซ้อน จัดให้มีการประชุมแบบไม่เป็นทางการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกระดับ พร้อมกับสร้างบรรยากาศที่เปิดเผย ปราศจากการปิดกั้นและกีดกันทางความคิด


​ขั้นตอนต่อมา พระองค์ทรงจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างจริงจังให้แก่พนักงาน ตั้งแต่ทักษะการสื่อสาร การประสานงาน การแก้ไขปัญหา การคิดเชิงสร้างสรรค์ ไปจนถึงภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจ ควบคู่กับการส่งเสริมวัฒนธรรมความร่วมมือ การแบ่งปัน และการมุ่งเน้นเป้าหมายร่วมกันมากกว่าส่วนตัว


​เมื่อทุกคนได้รับการหล่อหลอม พัฒนา และถูกปลุกให้ตระหนักถึงคุณค่าของการทำงานเป็นทีม บรรยากาศในธนาคารมหัศจรรย์ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป พนักงานเริ่มมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ไม่ปิดบังข้อมูลหรือริษยากัน หากแต่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเสมอ


​และเมื่อถึงคราวมีการแบ่งงานและกำหนดเป้าหมายการทำงานร่วมกัน พนักงานทุกคนก็สามารถระดมสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบและรัดกุม มีกระบวนการสื่อสารที่ชัดเจน ตรงประเด็น รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทุกสายงาน ทำให้การประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว


​การเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงก็ได้เกิดขึ้นเมื่อ "ทีมสุดยอดแห่งธนาคารมหัศจรรย์" ประกอบด้วยพนักงานจากทุกแผนกที่มีความแตกต่างหลากหลาย แต่ร่วมสามัคคีและร่วมงานกันได้อย่างลงตัว ทุกคนมีบทบาท มีเสียง มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมุ่งมั่นที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยกัน

พลังแห่งความร่วมมือได้สร้างปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งให้กับธนาคารมหัศจรรย์ บริการดีเยี่ยมสะดวกรวดเร็ว ไร้ความยุ่งยาก ทำให้ลูกค้ารายเก่าหันกลับมาใช้บริการอีกครั้ง และมีลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ผลประกอบการก้าวกระโดดขึ้นถึงสามเท่าภายในปีแรก สร้างความประหลาดใจและชื่นชมจากคนทั่วทั้งราชอาณาจักร


​หากจะกล่าวว่า ธนาคารมหัศจรรย์กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ก็คงไม่ผิดนัก นั่นเป็นเพราะพลังจากการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารภายในที่ดีเยี่ยม ซึ่งเจ้าหญิงผู้ยิ่งใหญ่ได้ทรงปลุกปั้นและหล่อหลอมขึ้นมาอย่างพิถีพิถัน จนกลายเป็นอภิมหาพลังในการฟื้นฟูธนาคารมหัศจรรย์ให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง


หลักการและแนวคิด​​​​

​​

​การทำงานเป็นทีม (Teamwork) และการสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication) เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากปัจจุบันการทำงานส่วนใหญ่ต้องอาศัยความร่วมมือและการประสานงานจากหลายฝ่าย จึงจำเป็นต้องอาศัยทักษะการทำงานเป็นทีมที่ดีและการสื่อสารที่ชัดเจน ถูกต้อง ทันเวลา เพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจตรงกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล แบ่งปันความรู้ ร่วมกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้ องค์กรจึงควรส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารภายใน ดังนี้


  • การจัดโครงสร้างองค์กรและระบบการทำงานที่เอื้อต่อการทำงานเป็นทีม โดยลดสายการบังคับบัญชาและความซับซ้อนในการทำงาน กระจายอำนาจการตัดสินใจ ให้ความยืดหยุ่นในการทำงาน ส่งเสริมการทำงานข้ามสายงาน ใช้เทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกัน เช่น ระบบการประชุมทางไกล การใช้อีเมล การแชร์ไฟล์ออนไลน์ เป็นต้น เพื่อลดอุปสรรคและเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานเป็นทีม


  • การสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมในองค์กร โดยส่งเสริมค่านิยมความร่วมมือ การแบ่งปัน ความไว้วางใจ การเปิดใจรับฟัง การให้เกียรติซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือเกื้อกูล และการมุ่งเน้นเป้าหมายส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ผ่านการสื่อสาร การฝึกอบรม การทำกิจกรรมกลุ่ม การสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตร รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้นำในการให้ความสำคัญและร่วมทำงานเป็นทีมกับผู้อื่น


  • การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมให้กับพนักงาน เช่น ทักษะการสื่อสาร การประสานงาน การแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง การคิดเชิงสร้างสรรค์ การเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวใจ ภาวะผู้นำ การสร้างแรงจูงใจ เป็นต้น โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาทั้งภายในและภายนอก เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา เวิร์คช็อป การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีม การสอนงาน การมอบหมายงานที่ท้าทาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ


  • การกำหนดบทบาท หน้าที่ และเป้าหมายของทีมงานอย่างชัดเจน รวมถึงการออกแบบการทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นจนจบ โดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น กำหนดกติกา แบ่งงาน และตกลงแนวทางในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


  • การติดตาม ประเมินผล และให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม โดยอาจใช้วิธีการสังเกต การประเมิน 360 องศา แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การประชุมทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review) เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสในการปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการให้รางวัลและการยกย่องชมเชยทีมงานที่มีผลงานยอดเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป


  • การสร้างกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) จากล่างขึ้นบน (Upward Communication) และการสื่อสารระหว่างแผนกหรือหน่วยงาน (Horizontal Communication) โดยอาจใช้ช่องทางและรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การประชุม นิทรรศการ วารสาร จดหมายข่าว อีเมล อินทราเน็ต วีดีโอ โปสเตอร์ ป้ายประกาศ เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจ ความผูกพัน การมีส่วนร่วม และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ซึ่งจะช่วยให้การประสานงานและการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


  • การสร้างบรรยากาศของการเปิดเผย โปร่งใส และไว้วางใจกันในการสื่อสาร โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ วิพากษ์วิจารณ์ และแจ้งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสบายใจ ปราศจากความกลัวหรือความกังวล ผ่านช่องทางที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย เช่น ตู้รับความคิดเห็น การสำรวจความคิดเห็น การรับฟังในที่ประชุม ระบบการให้ข้อเสนอแนะออนไลน์ เป็นต้น พร้อมทั้งรับฟัง ตอบสนอง และดำเนินการกับข้อมูลที่ได้รับอย่างจริงจังและเป็นธรรม ซึ่งจะช่วยสร้างความไว้วางใจ ความผูกพัน และบรรยากาศการสื่อสารที่ดีในองค์กร


​ดังนั้น ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงควรให้ความสำคัญ วางแผน และดำเนินการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับเป้าหมายและวัฒนธรรมองค์กร มีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น อันจะช่วยสร้างขีดความสามารถ ผลการดำเนินงาน และความสำเร็จให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืนต่อไป