เอกชัยกับภารกิจล่าสัตว์ "กลยุทธ์และการบรรลุเป้าหมาย"

กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน
26 มีนาคม ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting

เอกชัยกับภารกิจล่าสัตว์

"กลยุทธ์และการบรรลุเป้าหมาย"


เนื้อเรื่อง

​​

​นายพรานหนุ่มคนหนึ่งชื่อเอกชัยได้รับมอบหมายจากผู้นำหมู่บ้านให้ออกล่าสัตว์ในป่าลึก เพื่อนำเนื้อสัตว์มาเลี้ยงชีวิตคนในหมู่บ้าน แม้เอกชัยจะเป็นนายพรานที่มีฝีมือการล่าสัตว์ดี แต่ครั้งนี้เขาต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญที่จะต้องบรรลุเป้าหมาย (Goal) การล่าสัตว์ให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน นั่นคือ 10 ตัวภายในระยะเวลา 5 วัน


​ด้วยเหตุนี้ เอกชัยจึงกำหนด KPI (Key Performance Indicators) เพื่อเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น ตัวชี้วัดหลัก จำนวนสัตว์ที่ล่าได้ ซึ่งต้องเป็นไปตามเป้าหมาย 10 ตัวภายใน 5 วัน และตัวชี้วัดรอง เช่น ประเภทของสัตว์ที่ล่าได้ ขนาด น้ำหนัก เนื้อหนัง เป็นต้น เพื่อให้สามารถนำเนื้อสัตว์มาประกอบอาหารได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของหมู่บ้าน


​ก่อนออกล่า เอกชัยได้เตรียมความพร้อมอย่างละเอียดรอบคอบ โดยวางแผนเส้นทางเดินป่าที่จะให้ผลสำเร็จต่อการล่าสัตว์สูงสุด พร้อมทั้งเลือกอุปกรณ์ล่าสัตว์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้เขายังศึกษาพฤติกรรมและรอยของสัตว์ป่าแต่ละประเภท เพื่อสามารถล่าได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำ


​ในวันแรกของการออกล่า เอกชัยพบสัตว์หลายชนิด แต่ยังไม่สามารถล่าได้ตามเป้าหมายเนื่องจากความไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของป่า ทำให้เขาต้องกลับมาวางแผนใหม่สำหรับวันถัดไป โดยปรับเปลี่ยนเส้นทางและกลยุทธ์ในการล่าสัตว์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น


​แม้ว่าในวันที่ 2 และ 3 เอกชัยจะล่าสัตว์ได้มากขึ้น แต่ก็ยังคงไม่เพียงพอต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ เขาจึงต้องทบทวนตัวชี้วัดของตนเอง ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการล่าอีกครั้ง พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามผลสำเร็จของตนเองให้มากขึ้น


​เมื่อเข้าสู่วันที่ 4 เอกชัยพบว่าตนเองได้เรียนรู้และปรับตัวกับสภาพแวดล้อมของป่าเป็นอย่างดี สามารถล่าสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนกระทั่งวันสุดท้ายของการล่า เขาประสบความสำเร็จอย่างสูงโดยสามารถล่าสัตว์ได้ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนดไว้


​การบรรลุเป้าหมายของเอกชัยในครั้งนี้ ทำให้เขาได้บทเรียนอันมีค่ายิ่งว่า การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบรรลุความสำเร็จ รวมถึงความสำคัญของการวางแผนที่ดี การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และการยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ในที่สุด


หลักการและแนวคิด​​​​

​​

​การกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting) และตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPIs) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อกำหนดทิศทางและมาตรฐานในการดำเนินงาน สื่อสารความคาดหวังให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจตรงกัน สร้างแรงจูงใจและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน รวมถึงใช้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ดีควรมีคุณสมบัติที่เรียกว่า SMART ดังนี้


  • Specific (ชัดเจน): เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องมีความเฉพาะเจาะจง ชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกันได้ ควรระบุสิ่งที่ต้องการบรรลุ เช่น อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ใคร อย่างไร เป็นต้น


  • Measurable (วัดผลได้): เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสามารถวัดผลหรือประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม มีหน่วยวัดที่ชัดเจน เช่น จำนวน ร้อยละ ระยะเวลา ความถี่ ระดับความพึงพอใจ เป็นต้น เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบและติดตามความก้าวหน้าได้


  • Achievable (ทำสำเร็จได้): เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องมีความท้าทาย แต่สามารถทำสำเร็จได้จริงภายใต้ทรัพยากร ข้อจำกัด และสถานการณ์ขององค์กร ไม่ควรตั้งเป้าหมายที่เพ้อฝันหรือเกินความสามารถ แต่ก็ไม่ควรต่ำเกินไปจนไม่มีแรงจูงใจ ต้องพิจารณาความสมดุลให้ดี


  • Relevant (สอดคล้องกัน): เป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับต่างๆ ต้องมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ตั้งแต่ระดับองค์กร ฝ่าย แผนก ทีม จนถึงระดับบุคคล และต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กรด้วย เพื่อให้ทุกคนมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน


  • Time-bound (มีกรอบเวลา): เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนว่าจะต้องบรรลุผลเมื่อใด อาจเป็นระยะสั้น กลาง หรือยาว ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและความสำคัญของงาน ซึ่งการกำหนดกรอบเวลาจะช่วยสร้างแรงกดดันเชิงบวก ทำให้เกิดความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานมากขึ้น


​ในการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดควรเริ่มจากระดับองค์กรก่อน โดยวิเคราะห์จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ขององค์กร จากนั้นจึงถ่ายทอดลงมาเป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดของแต่ละฝ่าย แผนก ทีม และระดับบุคคล ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน โดยใช้วิธีการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องในการกำหนด เพื่อให้เกิดการยอมรับและมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุผล


​ในการสื่อสารเป้าหมายและตัวชี้วัด ผู้บริหารและหัวหน้างานต้องทำความเข้าใจและสื่อสารให้ชัดเจนกับพนักงานทุกคน ควรอธิบายถึงความสำคัญ ความเชื่อมโยง แนวทางการปฏิบัติ และประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้พนักงานมองเห็นภาพรวมและพร้อมที่จะปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ มีการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคลผ่านกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ซึ่งต้องมั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ ความสามารถ และทรัพยากรที่เพียงพอต่อการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ด้วย


​นอกจากนี้ต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค ซึ่งจะได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง และให้การสนับสนุนได้อย่างทันท่วงที อาจนัดประชุมเพื่อทบทวนผลงานเป็นประจำ เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือทุกไตรมาส เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่น แรงจูงใจ และความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมาย หากสามารถบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่วางไว้ ควรมีการยกย่องชมเชยและให้รางวัลเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจในความสำเร็จ


​สรุปแล้วการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนจะช่วยให้องค์กรมีเข็มทิศและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เกิดการประสานพลังของทุกคนในองค์กรให้เดินไปในทิศทางเดียวกัน สามารถติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรได้ในที่สุด