ชีวิตของธนาคาร

บริหารงบประมาณและควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
26 มีนาคม ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting

ชีวิตของธนาคาร


เนื้อเรื่อง

​​

​ในทุ่งหญ้าสีเขียวขจีที่ลาดเนินเขาไปจนสุดลูกหูลูกตา ยืนตระหง่านอยู่อาคารหลังหนึ่งสีขาวบริสุทธิ์ เรียบง่าย แต่มีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนให้มองไปที่มัน นั่นคือธนาคารทุ่งสวรรค์ ภายในอาคารทั้งหมดถูกออกแบบและตกแต่งด้วยความประณีตงดงาม ไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไป แต่ก็ไม่ธรรมดาจนดูไร้ค่า


​เช้าวันใหม่ธนาคารทุ่งสวรรค์พร้อมเปิดบริการให้กับลูกค้าอีกครั้ง นายแบงก์ผู้จัดการใหญ่เดินมายังศูนย์กลางควบคุมระบบงานทั้งหมดของธนาคาร เขาเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารงบประมาณ จัดสรรงบประมาณในกิจกรรมต่างๆ อย่างสมดุล ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายและต้นทุนการดำเนินงานไม่ให้สูญเปล่า เขาศึกษาข้อมูลต่างๆ จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย วิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวโน้มต่างๆ กำหนดแผนงานให้สอดคล้องเป้าหมายของธนาคาร


​"วันนี้เราต้องบริหารงบประมาณอย่างไร เพื่อนำทางสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน" นายแบงก์ถามพนักงานทุกคน ทุกคนในธนาคารรู้ดีว่าการบริหารต้นทุนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น พวกเขาจึงมีส่วนร่วมในการระดมสมอง เสนอแนวคิด วิเคราะห์ปัญหาและข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้น พร้อมหาแนวทางแก้ไขหรือหลีกเลี่ยงร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องมือทางบัญชีเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนอย่างละเอียด


​"ดิฉันเห็นว่าเราควรจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาพนักงานเพิ่มขึ้น พวกพี่ๆ น้องๆ เป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้ธนาคารก้าวไปข้างหน้า" นางสาวพายุผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกล่าว "อีกทั้งเราน่าจะใช้จ่ายด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทำงาน"


​"แนวคิดดีมากครับ เราต้องสร้างพนักงานให้มีความรู้ความสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และไม่ลืมบริหารงบประมาณด้านการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ธนาคารด้วยนะครับ" นายแบงก์พยักหน้ารับ


​ทุกคนร่วมกันวิเคราะห์งบประมาณที่เป็นไปได้อย่างละเอียด กำหนดเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงและช่วยควบคุมต้นทุนให้อยู่ในกรอบ นายแบงก์ยังใช้หลักการบริหารต้นทุนอย่างมืออาชีพ เช่น จัดให้มีการประชุมติดตามผลการใช้จ่ายเป็นประจำทุกสัปดาห์ ศึกษาอัตราการทำกำไรจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ หาแนวทางในการเพิ่มรายได้และลดต้นทุน กระจายความเสี่ยงโดยไม่ได้พึ่งพารายได้หลักจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งมากเกินไป จนทำให้เกิดความไม่สมดุล


​อีกหนึ่งสิ่งที่นายแบงก์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนั่นคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ตระหนักถึงการรักษาวินัยทางการเงินอย่างจริงจัง นอกจากการวางแผน กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการใช้จ่ายแล้ว เขายังเป็นผู้นำที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เน้นย้ำถึงหลักการทางจริยธรรมให้ทุกคนในองค์กรรู้และปฏิบัติตาม


​ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ประกอบกับความร่วมมือของพนักงานทุกคน ทำให้ธนาคารทุ่งสวรรค์เดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง สามารถสร้างผลกำไรและมูลค่าให้กับธนาคารอย่างยั่งยืน เป็นสุขของทุกชีวิตที่เกี่ยวข้อง


หลักการและแนวคิด​​​​

​​​

​การบริหารงบประมาณ (Budget Management) และการควบคุมต้นทุน (Cost Control) เป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหารในการวางแผน จัดสรร ติดตาม และควบคุมการใช้ทรัพยากรทางการเงินขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร และอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณที่มีอยู่ การบริหารงบประมาณและควบคุมต้นทุนที่ดีจะช่วยให้องค์กรสามารถใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ลดความสูญเปล่า บรรลุเป้าหมายทางการเงิน รักษาสภาพคล่อง และสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้


  • การจัดทำงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยมีการประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร กระแสเงินสด การลงทุน ที่สมเหตุสมผลและใกล้เคียงความเป็นจริง มีการระบุแหล่งที่มาของเงินทุนและการใช้ไปในแต่ละกิจกรรม แต่ละหน่วยงาน มีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ความอ่อนไหว และความเสี่ยงทางการเงิน รวมถึงเชื่อมโยงตัวเลขทางการเงินกับตัวชี้วัดที่สำคัญ และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและยอมรับร่วมกัน


  • การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานในกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่การให้ข้อมูล การเสนอแผนงาน การอภิปราย การปรับแก้ การอนุมัติ ไปจนถึงการปฏิบัติตามแผน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ รู้สึกเป็นเจ้าของ และมีความรับผิดชอบต่องบประมาณในส่วนของตน อีกทั้งยังเป็นการระดมความคิดและมุมมองที่หลากหลาย เพื่อให้ได้งบประมาณที่รอบด้าน สมจริง และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ


  • การจัดสรรงบประมาณอย่างสมดุลและเหมาะสมกับลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาจากผลตอบแทนการลงทุน ความจำเป็น ความเร่งด่วน และผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ควรมีการจัดสรรงบประมาณทั้งในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักและค่าใช้จ่ายรอง เพื่อการดำเนินการ เพื่อการพัฒนา และเพื่อการแก้ปัญหา รวมถึงมีงบประมาณสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือโอกาสที่ไม่คาดคิด


  • การควบคุมและลดต้นทุนในกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยการวิเคราะห์และจำแนกต้นทุนต่างๆ เช่น ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม ต้นทุนตามฝ่าย ต้นทุนตามกิจกรรม เป็นต้น เพื่อทำความเข้าใจที่มาของต้นทุน หาโอกาสในการลดต้นทุนในจุดต่างๆ ผ่านการปรับปรุงวิธีการทำงาน การควบคุมคุณภาพ การจัดซื้อ การบริหารสินค้าคงคลัง การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การนำเทคโนโลยีมาช่วย เป็นต้น โดยยังคงรักษาคุณภาพและการตอบสนองความต้องการของลูกค้าไว้


  • การใช้เทคนิคบัญชีบริหารในการวิเคราะห์และควบคุมต้นทุน เช่น การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ต้นทุนผันแปร การคิดต้นทุนฐานกิจกรรม งบประมาณยืดหยุ่น มาตรฐานต้นทุน ต้นทุนคุณภาพ ต้นทุนตามเป้าหมาย ระบบต้นทุนทันเวลา เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้านต้นทุน


  • การติดตาม เปรียบเทียบ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ ค้นหาสาเหตุของความแตกต่าง ผลกระทบที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไข ปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสื่อสารให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบและบรรลุเป้าหมายที่วางไว


  • การสร้างวินัยทางการเงินและความตระหนักด้านต้นทุนให้กับพนักงานทุกระดับ โดยการให้ความรู้ สร้างทัศนคติ กำหนดนโยบาย และทำตัวเป็นแบบอย่างของผู้นำ ในการใช้จ่ายอย่างประหยัด คุ้มค่า มีความจำเป็น โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ทุจริต เพื่อให้การบริหารงบประมาณและควบคุมต้นทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ที่ทุกคนให้ความร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่อง


  • การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงบประมาณและควบคุมต้นทุน เช่น ระบบ ERP ระบบบัญชี ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบสินค้าคงคลัง ระบบงบประมาณ ระบบบริหารโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน สามารถประมวลผลและนำเสนอรายงานต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงบริหารได้ทันท่วงที


  • การวางแผนภาษีให้เหมาะสมกับรูปแบบและการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อลดภาระทางภาษีโดยชอบด้วยกฎหมาย ผ่านการศึกษากฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง การเลือกรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การจัดโครงสร้างธุรกรรมทางการเงิน การบริหารเงินทุนและสินทรัพย์ การบันทึกบัญชี การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นต้น โดยต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นการเลี่ยงภาษีที่ผิดกฎหมายและส่งผลเสียต่อชื่อเสียงองค์กร


​การบริหารงบประมาณและควบคุมต้นทุนเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างรอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน และต่อเนื่อง ผู้บริหารจึงต้องมีความรู้ ประสบการณ์ และวิจารณญาณในการวางแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป บริหารจัดการอย่างโปร่งใส เที่ยงธรรม มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และสร้างความตระหนักให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรทางการเงินอย่างรับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จทางการเงินได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว