ลูกหนี้มรณะ

จัดทำงบประมาณทางการเงินประจำปี เพื่อควบคุมรายรับรายจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
28 มีนาคม ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting

ลูกหนี้มรณะ


เนื้อเรื่อง

​​

​ในเมืองแห่งหนึ่งมีนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงชื่อ "ธนา" เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารเล็กๆ ที่เพิ่งเปิดได้ไม่นาน ธนามักจะประมาทในการวางแผนบริหารจัดการร้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี หรือการควบคุมต้นทุน ทำให้ร้านของเขาประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก


​วันหนึ่ง มีชายปริศนานามว่า "อนันต์" เข้ามาหาธนาที่ร้าน อนันต์แนะนำตัวเองว่าเป็นเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ และพร้อมจะปล่อยกู้ให้ธนาในอัตราดอกเบี้ยถูกเป็นพิเศษ ธนาที่ตกอยู่ในภาวะลำบากทางการเงินจึงตัดสินใจกู้ยืมเงินจากอนันต์โดยไม่ทันคิด


​หลังจากได้เงินกู้มา ธนานำมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยขาดการวางแผน ไม่นานเงินก็หมดลง และยังไม่สามารถหาเงินมาใช้หนี้ได้ อนันต์จึงส่งลูกน้องมาทวงหนี้และขู่จะยึดร้านของธนาไปชดใช้หนี้ ธนาเครียดหนักจนล้มป่วย


​โชคดีที่ "พิมพ์ใจ" เพื่อนสนิทของธนา ได้เข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์ พิมพ์ใจเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ เธอจึงช่วยจัดระเบียบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของร้าน ประมาณการยอดขายในอนาคต ควบคุมต้นทุน และเจรจาเรื่องหนี้สินกับอนันต์


​ในที่สุด ร้านของธนาก็สามารถกลับมามีกำไรและมีเงินพอชดใช้หนี้ได้ทั้งหมด ธนาได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญว่า การทำธุรกิจจำเป็นต้องมีวินัยทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำงบประมาณ การประเมินความเสี่ยง การปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงการหลีกเลี่ยงการกู้ยืมเงินนอกระบบซึ่งผิดกฎหมายและมีความเสี่ยงสูง


​เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่า การขาดความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและการละเลยต่อกฎหมาย อาจทำให้ธุรกิจเล็กๆ ที่มีศักยภาพต้องประสบชะตากรรมอันเลวร้าย ดังนั้น ผู้ประกอบการทุกคนจึงควรให้ความสำคัญกับการบริหารการเงินที่รัดกุมและเคร่งครัด ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับธุรกิจของตน


หลักการและแนวคิด​​​​

​​​​

​การจัดทำงบประมาณทางการเงินประจำปีเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและควบคุมการใช้จ่ายเงินของธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้


  • ประมาณการรายรับ : ประเมินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการ โดยอาศัยข้อมูลยอดขาย แนวโน้มตลาด และกลยุทธ์การตลาดในปีถัดไป


  • ประมาณการค่าใช้จ่าย : คาดการณ์ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน เช่น ค่าแรงงาน ค่าวัตถุดิบ ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมบำรุง ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด เป็นต้น


  • กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการเงิน : ตั้งเป้ากำไรสุทธิ อัตรากำไรขั้นต้น และตัวชี้วัดทางการเงินอื่นๆ ที่ต้องการบรรลุ


  • จัดสรรงบประมาณ : กำหนดวงเงินงบประมาณสำหรับแต่ละหน่วยงานหรือฝ่ายงานตามความจำเป็นและความสำคัญ


  • ติดตามและควบคุม : เปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับงบประมาณที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายและดำเนินการแก้ไขหากมีการใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผน


​การจัดทำงบประมาณทางการเงินที่รัดกุมจะช่วยให้ธุรกิจสามารถควบคุมกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการใช้จ่ายที่สูญเปล่า และดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่กำหนดไว้