เรื่องราวของโรงเรียนสอนธุรกิจที่ต้องการสร้างความแตกต่าง

กำหนดกลยุทธ์ราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับคุณค่าที่ลูกค้าได้รับและสภาพการแข่งขันในตลาด
25 มีนาคม ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting

เรื่องราวของโรงเรียนสอนธุรกิจ

ที่ต้องการสร้างความแตกต่าง


เนื้อเรื่อง


​ณ โรงเรียนสอนธุรกิจแห่งหนึ่งในใจกลางเมือง ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดของสถาบันต่างๆ ที่ต่างก็มุ่งมั่นผลิตนักธุรกิจรุ่นใหม่ออกสู่ตลาด ทางโรงเรียนก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความท้าทายนี้ได้

จอห์น ผู้อำนวยการหนุ่มไฟแรง เล็งเห็นว่าหากต้องการความอยู่รอดและเติบโตท่ามกลางคู่แข่ง จำเป็นต้องสร้างความโดดเด่นให้กับหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอน เขาจึงเรียกประชุมทีมงานเพื่อระดมความคิด


​"เราต้องสร้างคุณค่าให้กับนักเรียน ให้พวกเขารู้สึกว่าการเรียนที่นี่ไม่เหมือนที่ไหน และคุ้มค่ากับการลงทุน" จอห์นกล่าวกับทีมอาจารย์และฝ่ายการตลาด


​หลังจากที่ทุกคนร่วมกันวิเคราะห์ตลาด คู่แข่ง และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่วัยทำงานแล้ว พวกเขาก็ได้ข้อสรุปว่าจะปรับหลักสูตรใหม่ โดยเพิ่มการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงในธุรกิจตัวอย่าง การดูงานและฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ


​ที่สำคัญคือ การสอดแทรก soft skills อย่างภาวะผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการทำธุรกิจยุคใหม่ ผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อป เกม และสถานการณ์จำลอง


​นอกจากนี้ยังมีการปรับกลยุทธ์ราคาค่าเล่าเรียนแบบใหม่ ให้สะท้อนถึงคุณค่าที่ผู้เรียนได้รับ ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด โดยแบ่งราคาตามหลักสูตรและระดับการเรียนรู้ที่ต้องการ ใช้ราคาแบบ value-based pricing คือให้ความสำคัญกับคุณค่ามากกว่าต้นทุน


​ทีมงานยังช่วยกันคิดแคมเปญการตลาดที่จะสื่อสารจุดเด่นของโรงเรียนให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจและเห็นความแตกต่าง ทั้งผ่านสื่อโฆษณา ผู้มีอิทธิพลออนไลน์ การจัดสัมมนาให้ความรู้ การแนะนำหลักสูตรตามบริษัทต่างๆ


​หลังจากเปิดหลักสูตรและแคมเปญใหม่ได้ระยะหนึ่ง ผลตอบรับจากผู้สนใจก็เกินคาด มียอดสมัครเพิ่มขึ้นมาก ผู้เรียนชื่นชอบรูปแบบการเรียนรู้ที่ได้ลงมือทำจริง และเห็นคุณค่าที่สอดแทรกทักษะด้านอื่นๆ เข้าไปด้วย


​ความพยายามของจอห์นและทีมงานเริ่มเห็นผล แม้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ทุกคนมั่นใจว่า ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน กลยุทธ์ที่แตกต่าง และการสื่อสารที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนแห่งนี้จะสามารถสร้างชื่อเสียงและดึงดูดผู้เรียนได้ในที่สุด


​การสร้างความแตกต่างและมอบคุณค่าที่โดดเด่นให้ลูกค้า คือหัวใจของการแข่งขันทางธุรกิจในยุคนี้ ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจการศึกษา การปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการและพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่เป็นเรื่องท้าทาย แต่ก็จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อความอยู่รอดและการเติบโต


หลักการและแนวคิด

​​​​

​การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง สร้างความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ และส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางดังนี้


  • เลือกช่องทางการจัดจำหน่ายที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งช่องทางออฟไลน์ เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ตัวแทนจำหน่าย และช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ของแบรนด์ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ โซเชียลมีเดีย เป็นต้น


  • วิเคราะห์และคัดเลือกพันธมิตรในช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีศักยภาพ มีความน่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงในการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน


  • บริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านปริมาณ ความหลากหลาย และการกระจายสินค้าไปยังช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้สินค้ามีให้บริการอย่างเพียงพอและทันเวลา


  • จัดการระบบการขนส่งและการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว ความปลอดภัย และต้นทุนที่เหมาะสม รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการติดตามและตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า


  • พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับแต่ละช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ ความสนใจ และการตัดสินใจซื้อจากกลุ่มเป้าหมาย


  • สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในทุกช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งในด้านการนำเสนอสินค้า การให้ข้อมูล การแนะนำวิธีใช้ การแก้ปัญหา และการบริการหลังการขาย เพื่อสร้างความประทับใจและความภักดีต่อแบรนด์


  • ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านยอดขาย อัตรากำไร ความพึงพอใจของลูกค้า และปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


​การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายที่ดีช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผ่านประสบการณ์การซื้อที่ดี ซึ่งนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ