ทะเลแห่งความสำเร็จ "ตำนานตามานและปฏิวัติการจัดการหมู่บ้านนักประมง"

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุตาม KPIs ที่กำหนด
22 มีนาคม ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting

ทะเลแห่งความสำเร็จ

"ตำนานตามานและปฏิวัติการจัดการหมู่บ้านนักประมง"


เนื้อเรื่อง


​ในหมู่บ้านชายทะเลห่างไกลที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการประมงเป็นหลัก เรื่องราวของ "หมู่บ้านนักประมงแห่งความสำเร็จ" ได้ถูกกล่าวขานผ่านปากต่อปาก เป็นตำนานของหมู่บ้านที่ได้รับการจัดการอย่างดีผ่านการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ


​ตามาน, ชายวัยกลางคนผู้มีประสบการณ์ในการจัดการทีมประมงมายาวนาน, ได้ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน โดยเขาได้ใช้ความรู้และทักษะจากการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของทีมประมงในหมู่บ้าน


​ตามานใช้แนวทางการติดตามและประเมินผลการทำงานของทีมประมงอย่างสม่ำเสมอ โดยเริ่มจากการกำหนดรอบระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน ตั้งแต่การตรวจสอบผลการจับปลาประจำวันไปจนถึงการวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพของปลาที่จับได้ทุกเดือน


​เขาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทีมประมงแต่ละทีมเป็นผู้ติดตามและประเมินผลการทำงานของสมาชิกในทีม พร้อมกับใช้วิธีการประเมินแบบ 360 องศา โดยมีการรวมข้อมูลจากเพื่อนร่วมทีม, ผู้ใต้บังคับบัญชา และตัวเขาเองเพื่อให้การประเมินมีมิติและความน่าเชื่อถือ


​ด้วยการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูล ตั้งแต่การสังเกตการณ์ไปจนถึงการสัมภาษณ์เพื่อวัดผลลัพธ์และความพึงพอใจในการทำงาน ตามานสามารถจัดทำฐานข้อมูลเพื่อบันทึกและรายงานผลการทำงานที่เป็นระบบ


​ผลลัพธ์จากการประเมินถูกใช้เป็นข้อมูลในการเชิดชูและให้รางวัลแก่ทีมที่มีผลงานเ outstanding ในขณะที่ทีมที่ผลงานไม่ถึงเป้าหมายได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

ตามานยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารผลการประเมินให้กับทุกคนในหมู่บ้านรู้อย่างชัดเจน สร้างบรรยากาศที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ และเติบโตด้วยกัน


​ในที่สุด, หมู่บ้านของตามานไม่เพียงแต่เพิ่มผลผลิตในการประมง แต่ยังสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ทุกคนได้รับการยอมรับ มีความเป็นธรรม และมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง การบริหารจัดการที่ดีทำให้หมู่บ้านนี้กลายเป็นแบบอย่างที่ผู้ประกอบการอื่นๆ ต้องการเรียนรู้และนำไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง


หลักการและแนวคิด


​การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ว่า บุคลากรปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในรูปของ KPIs ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรในที่สุด การติดตามและประเมินผลควรดำเนินการดังนี้


 • กำหนดรอบระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน เช่น ทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุกครึ่งปี ให้สอดคล้องกับรอบระยะเวลาของ KPIs แต่ละตัว


 • มอบหมายให้หัวหน้างานเป็นผู้ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง เนื่องจากเป็นผู้ที่เข้าใจงานและเห็นผลการทำงานอย่างใกล้ชิด


 • อาจใช้วิธีการประเมินแบบ 360 องศา โดยให้เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประเมินด้วย เพื่อให้ผลการประเมินรอบด้านและน่าเชื่อถือมากขึ้น


 • ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น การสังเกต การทดสอบ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การวัดผลผลิต ฯลฯ


 • จัดทำแบบฟอร์มหรือระบบสารสนเทศในการบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตาม KPIs เพื่อให้มีหลักฐานที่ชัดเจนและสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล


 • เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับค่าเป้าหมาย KPIs ที่กำหนดไว้ หากต่ำกว่าเป้าหมาย ให้วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข หากสูงกว่าเป้าหมาย ควรมีการชื่นชมให้รางวัล


 • สื่อสารผลการประเมินให้บุคลากรทราบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบการประเมิน เพื่อให้ยอมรับผลและนำไปพัฒนาตนเอง


 • ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ทั้งด้านบวกและด้านลบแก่บุคลากร พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาผลงานให้ดีขึ้น


 • จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการเป็นระยะๆ เช่น ทุก 6 เดือน หรือทุกปี เพื่อสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบุคลากร


 • นำผลการประเมินไปใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ ค่าตอบแทน การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง รางวัล หรือการให้ออกจากงาน เพื่อสร้างความเป็นธรรมและแรงจูงใจ


 • เชื่อมโยงผลการประเมินกับแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจุดที่ยังต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น


 • มีกระบวนการให้บุคลากรสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้ หากรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยมีขั้นตอนและผู้พิจารณาที่ชัดเจน


ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ


 • ทำให้ทราบความก้าวหน้าของงานว่าเป็นไปตาม KPIs มากน้อยเพียงใด
 • ค้นพบอุปสรรคและข้อขัดข้องที่ทำให้งานไม่บรรลุเป้าหมาย และสามารถแก้ไขได้ทันการณ์
 • กระตุ้นและจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ได้ผลงานตามที่กำหนด
 • สร้างบรรยากาศของความเป็นธรรม โปร่งใส เพราะมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน
 • หัวหน้างานและผู้ใต้บังคับบัญชามีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น ผ่านการให้ Feedback อย่างสม่ำเสมอ
 • ได้ข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรได้ตรงประเด็น
 • ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปวางแผนกำลังคนและจัดสรรทรัพยากรบุคคลได้เหมาะสมยิ่งขึ้น


​การติดตามและประเมินผลเป็นขั้นตอนที่จะยืนยันว่าบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตาม KPIs ที่กำหนดหรือไม่ อย่างไร ซึ่งนอกจากจะทำให้บุคลากรมุ่งมั่นทำงานให้ได้ตามเป้าหมายแล้ว ยังช่วยให้หัวหน้างานสามารถช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กรในภาพรวมนั่นเอง