ปีกแห่งการเติบโต "เรื่องราวของนิโคและบริษัทรังนกในป่าใหญ่"

จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual development plan) ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
22 มีนาคม ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting

ปีกแห่งการเติบโต

"เรื่องราวของนิโคและบริษัทรังนกในป่าใหญ่"


เนื้อเรื่อง


​ในป่าใหญ่อเมซอนเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และเสียงร้องของสัตว์ป่านานาชนิด มีนกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า "นิโค" ที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่ในการสร้างบริษัทรังนกที่ดีที่สุดในป่า


​นิโคไม่ใช่นกธรรมดา เขามีความสามารถในการสังเกตและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว วันหนึ่ง เขาตระหนักถึงความสำคัญของการมีรังที่แข็งแรงและปลอดภัยสำหรับนกทุกตัวในป่า เขาจึงตัดสินใจว่าจะสร้างบริษัทที่ให้บริการสร้างรังนกที่เป็นเลิศ แต่เขารู้ดีว่าเขาไม่สามารถทำมันได้ด้วยตัวเอง


​นิโคเริ่มด้วยการวิเคราะห์และประเมินความสามารถของนกตัวอื่นๆ ในป่า เขาอยากให้ทีมของเขามีความหลากหลายและมีความสามารถที่เสริมกัน นกที่เชี่ยวชาญในการหาวัสดุ นกที่มีทักษะในการออกแบบรัง นกที่เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย และอื่นๆ


​เมื่อทีมของเขาพร้อม นิโคก็จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (IDP) สำหรับแต่ละนกในทีม เขากำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการพัฒนาทักษะของพวกเขา ให้ทุกตัวมีความเชี่ยวชาญและพร้อมสำหรับบทบาทในอนาคต


​นิโคและทีมของเขาใช้เวลาวางแผนและฝึกฝนอย่างหนัก เขามอบหมายงานให้แต่ละตัวตามความสามารถ ให้โอกาสในการเรียนรู้และสอนงานกันและกัน และสร้างระบบการสนับสนุนที่ดีในทีม


​เมื่อเวลาผ่านไป บริษัทรังนกของนิโคก็เริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อมั่นจากนกหลายตัวในป่า รังที่พวกเขาสร้างไม่เพียงแต่มีความแข็งแรงและปลอดภัย แต่ยังสวยงามและเหมาะสมกับตัวตนและความต้องการของลูกค้าแต่ละตัวด้วย


​ความสำเร็จของบริษัทรังนกไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ความพึงพอใจของลูกค้า แต่ยังรวมถึงการพัฒนาและการเติบโตของทีมงานที่นิโคสร้างขึ้น พวกเขาได้รับการประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้พวกเขาพัฒนาในเชิงอาชีพ แต่ยังช่วยสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ดีในทีม


​นิโคเองก็ได้เรียนรู้และเติบโตไปกับบริษัทของเขา เขาไม่เพียงแค่เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ แต่ยังเป็นคนที่ใส่ใจและสนับสนุนทีมของเขาอย่างเต็มที่ ความสำเร็จของบริษัทรังนกทำให้เขาเห็นคุณค่าของการมีทีมที่แข็งแกร่ง ที่ทุกคนไม่เพียงแค่ทำงานเพื่อตัวเอง แต่ยังทำงานเพื่อกันและกัน และสำหรับความฝันร่วมกัน


​เรื่องราวของนิโคและบริษัทรังนกของเขาเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการทำงานเป็นทีมและการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อธุรกิจ แต่ยังส่งผลดีต่อการพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์กรที่มีความยั่งยืนและเติบโตไปด้วยกัน


หลักการและแนวคิด


​การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรแต่ละคนอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดเป้าหมาย วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรสามารถปิดช่องว่างของสมรรถนะ (Competency gap) ที่จำเป็นต่อการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยกระบวนการในการจัดทำแผน IDP มีดังนี้


 • ประเมินสมรรถนะของบุคลากรเทียบกับข้อกำหนดของตำแหน่งงาน (Job Competency) เพื่อค้นหาช่องว่างของสมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนา


 • พิจารณาทิศทางการเติบโตในสายอาชีพ (Career path) ของบุคลากรแต่ละคน เพื่อกำหนดสมรรถนะที่ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับบทบาทในอนาคต


 • กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เป็นรูปธรรม วัดผลได้ มีกรอบระยะเวลาที่แน่นอน


 • เลือกวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและหลากหลายสำหรับแต่ละเป้าหมายการพัฒนา เช่น การฝึกอบรม การสอนงาน การมอบหมายงานที่ท้าทาย การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น


 • จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) ที่ระบุขั้นตอน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน IDP


 • สื่อสารและทำความเข้าใจแผน IDP ร่วมกันระหว่างหัวหน้างานและบุคลากร เพื่อให้เกิดการยอมรับและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองตามแผนที่วางไว้


 • ดำเนินการพัฒนาตามแผน IDP อย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามความคืบหน้าและให้การสนับสนุนจากหัวหน้างานและฝ่ายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ


 • ประเมินผลการพัฒนาตามแผน IDP เป็นระยะ ทั้งจากการประเมินตนเอง การประเมินโดยหัวหน้างาน และการทดสอบสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนา


 • ให้ข้อมูลป้อนกลับและคำแนะนำแก่บุคลากรอย่างสร้างสรรค์ ในประเด็นที่ทำได้ดี และสิ่งที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา


 • ทบทวนและปรับปรุงแผน IDP อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง ให้สอดคล้องกับผลการประเมิน ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กรและบุคลากร


 • เชื่อมโยงผลการพัฒนาตามแผน IDP กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง


 • ส่งเสริมให้บุคลากรนำความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนามาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง และแบ่งปันแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น เพื่อสร้างการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร


ประโยชน์ของการจัดทำแผน IDP

 • ช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงขององค์กรและบุคลากรแต่ละคน
 • บุคลากรมีเป้าหมายในการพัฒนาตนเองที่ชัดเจน รู้ว่าต้องพัฒนาอะไร อย่างไร ภายในเมื่อไหร่ เพื่อให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น
 • เพิ่มความผูกพันและแรงจูงใจของบุคลากร เมื่อเห็นว่าองค์กรลงทุนในการพัฒนาความสามารถของตนเอง
 • องค์กรมีแผนพัฒนาบุคลากรที่เป็นรูปธรรม สามารถจัดสรรงบประมาณ กำลังคน และเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งและวางแผนอัตรากำลังระยะยาว
 • ช่วยรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงให้อยู่กับองค์กรไปนานๆ


​อย่างไรก็ตาม การจัดทำแผน IDP จะสำเร็จได้ ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร หัวหน้างานและฝ่ายบุคคลต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างใกล้ชิด และบุคลากรต้องมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างแข็งขัน การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นอีกหัวใจสำคัญ ที่จะทำให้แผน IDP มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ ตามเป้าหมายการเติบโตทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร