เส้นทางสู่ความสำเร็จ "การเดินทางของนายโจและนางสาวลิลลี่ในโลกการบริหารจัดการ"

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการทำงาน
22 มีนาคม ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting

เส้นทางสู่ความสำเร็จ "การเดินทางของ

นายโจและนางสาวลิลลี่ในโลกการบริหารจัดการ"

 

เนื้อเรื่อง


ในเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมีชื่อว่า "เมโทรโพลิส" มีบริษัทหนึ่งชื่อว่า "แอดวานซ์ แมเนจเมนท์ คอร์ปอเรชั่น" ที่มีชื่อเสียงในด้านการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ "นายเอ็ดเวิร์ด" ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทตัดสินใจสร้างคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานและประสิทธิภาพของทีมงานให้สูงขึ้น


​อย่างไรก็ตาม, นายเอ็ดเวิร์ดตระหนักดีว่าเขาต้องการความช่วยเหลือในการจัดทำคู่มือที่ไม่เพียงแต่จะเป็นมาตรฐานทางการปฏิบัติงานเท่านั้น แต่ยังต้องเข้าถึงได้ง่ายและน่าอ่าน จึงได้มอบหมายให้ "นางสาวเอลิซา" นักเขียนและนักเล่าเรื่องที่มีชื่อเสียงซึ่งเพิ่งเข้าร่วมทีมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้


​นางสาวเอลิซาเริ่มต้นด้วยการศึกษากระบวนการทำงานและวัฒนธรรมของบริษัท จากนั้นเธอได้ร่างเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในบริษัท โดยสร้างตัวละครหลักสองตัว คือ "นายโจ" ผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่มุ่งมั่นและเต็มไปด้วยไอเดียใหม่ๆ และ "นางสาวลิลลี่" พนักงานใหม่ที่มีความกระตือรือร้นและกระหายที่จะเรียนรู้


​เรื่องราวในคู่มือไม่เพียงแค่อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นว่านายโจและนางสาวลิลลี่ประยุกต์ใช้หลักการเหล่านี้อย่างไรในสถานการณ์จริง เช่น การตอบสนองต่อความท้าทายในการทำงาน การสื่อสารกับทีม และการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่ในคู่มือ


​ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและเรื่องราวที่ดึงดูดใจ คู่มือการปฏิบัติงานของแอดวานซ์ แมเนจเมนท์ คอร์ปอเรชั่นกลายเป็นเครื่องมือที่มีค่าไม่เพียงแค่สำหรับพนักงานใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงพนักงานทุกระดับ ช่วยให้ทุกคนในองค์กรมีมาตรฐานการทำงานที่สอดคล้องกัน และสามารถเข้าถึงและใช้คู่มือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพทุกวัน


หลักการและแนวคิด


​คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) เป็นเอกสารที่รวบรวมขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการทำงานได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน ช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน องค์ประกอบของคู่มือการปฏิบัติงานที่ดี ควรประกอบด้วย


 • วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ เพื่อสื่อสารให้ผู้ใช้งานเข้าใจเป้าหมายและประโยชน์ของคู่มือ


 • ขอบเขตของกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่อยู่ในคู่มือ โดยระบุจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการให้ชัดเจน


 • คำจำกัดความและคำอธิบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจคำศัพท์หรือข้อความต่างๆ ในคู่มือตรงกัน


 • หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติ ฯลฯ เพื่อให้ทราบขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละคน


 • รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามลำดับ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ โดยใช้ภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย และเป็นประโยคสั่งการ (Imperative Mood)


 • แผนผังหรือแผนภาพประกอบ (Flow Chart) ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ ช่วยให้ผู้ใช้เห็นภาพรวมของกระบวนการได้ง่ายขึ้น


 • ตัวอย่างเอกสารหรือแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในแต่ละขั้นตอน พร้อมคำอธิบายวิธีการใช้งาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทำได้อย่างถูกต้อง


 • สูตรการคำนวณหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคิดคำนวณต่างๆ (ถ้ามี) พร้อมอธิบายตัวอย่างการคำนวณให้เข้าใจง่าย


 • วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Troubleshooting) เมื่อพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่พบบ่อย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดการแก้ไขได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น


 • ข้อควรระวังหรือข้อแนะนำพิเศษในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลลัพธ์ของงานออกมาดีที่สุดและป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น


 • รายชื่อและช่องทางการติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาระหว่างปฏิบัติงาน


​ในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบควรศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากกระบวนการทำงานจริง สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาจากเอกสารหรือคู่มือที่มีอยู่เดิม ร่างคู่มือฉบับแรก ทดลองใช้และปรับปรุงจนได้คู่มือฉบับสมบูรณ์ เมื่อนำคู่มือไปใช้งานแล้ว ต้องมีการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนงาน รวมถึงเปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของคู่มืออย่างต่อเนื่อง


ประโยชน์ของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน


 • ทำให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน ลดความแตกต่างในการทำงานของแต่ละบุคคล
 • ช่วยลดข้อผิดพลาด ความซ้ำซ้อน และการสูญเสียเวลาในการทำงาน
 •  เป็นเครื่องมือในการสอนงานพนักงานใหม่ให้สามารถเรียนรู้งานได้เร็วขึ้น
 • ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานแทนกันได้ ไม่ต้องพึ่งพาผู้ชำนาญการเพียงคนเดียว
 • ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและตรวจสอบความผิดพลาด
 • ช่วยให้การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานทำได้ง่ายขึ้น เพราะมีข้อมูลขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน


​คู่มือปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลให้ระบบการทำงานขององค์กรมีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายได้ตามที่กำหนดไว้