ฝันสู่ดวงดาวกิมหงวน "ผ้าไหมนวัตกรรมสู่โลกอนาคต"

กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กรให้ชัดเจน
26 มีนาคม ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting

ฝันสู่ดวงดาวกิมหงวน

"ผ้าไหมนวัตกรรมสู่โลกอนาคต"


เนื้อเรื่อง

​​

​ในเมืองมังกร มีบริษัทการค้าขนาดใหญ่ชื่อ "กิมหงวน" ผู้นำตลาดด้านผ้าไหมและสิ่งทอในแถบนั้น เนื่องจากความสำเร็จที่ผ่านมา กิมหงวนจึงตั้งเป้าที่จะก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นแนวหน้าในระดับสากล

ผู้บริหารระดับสูงของกิมหงวนจึงเรียกประชุมเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ที่ทะเยอทะยาน อันจะเป็นหนทางพาองค์กรก้าวไกลสู่เวทีโลก


​"เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมผ้าไหมและสิ่งทออันประณีต เพื่อตอบสนองทุกรสนิยมอย่างไร้ขีดจำกัด" ผู้บริหารกิมหงวนประกาศวิสัยทัศน์ใหม่อย่างเด็ดเดี่ยว


​พันธกิจที่กำหนดไว้ก็ชัดเจนตามไปด้วย "การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมด้วยการผสานงานฝีมือดั้งเดิมกับเทคโนโลยีล้ำสมัย  เพื่อส่งมอบความงามและประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่ลูกค้าทั่วโลก"


ค่านิยมที่ทุกคนในองค์กรต้องยึดถือไว้มีดังนี้

  • ริเริ่มสร้างสรรค์
  • รักษามาตรฐาน
  • บริการด้วยหัวใจ
  • เคารพต่อสิ่งแวดล้อม


​จากนั้นกิมหงวนได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมนี้ไปทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและผูกพันร่วมกัน


​ในหนังสือโปรโมตผลิตภัณฑ์ชุดใหม่ เรื่อง "ฝันสู่ดวงดาวกิมหงวนกับผ้าไหมนวัตกรรมสู่โลกอนาคต" กิมหงวนยังได้นำวิสัยทัศน์นี้มาเล่าผ่านเรื่องราวดังนี้


​ณ เมืองมังกร ได้มีตำนานเล่าขานถึงคนผู้หนึ่งผู้ประดิษฐ์ผ้าไหมอันวิจิตรงดงาม ทั้งเนื้อผ้าที่นุ่มละมุนละไมและลวดลายงามสะดุดตา สร้างความประหลาดใจให้แก่ชาวเมืองทุกคน


​คนผู้นี้มีจิตวิญญาณแห่งการริเริ่มสร้างสรรค์ เขาผสมผสานงานฝีมือล้ำค่าของปู่ย่าตายายกับเทคนิคการทอใหม่ๆ ที่คิดค้นขึ้นเอง จนกระทั่งได้ผลงานชิ้นเอกที่สวยสะดุดตาเป็นอมตะชิ้นแรกของโลก แต่นั่นยังไม่ใช่ที่สุด เขายังคงแสวงหาการพัฒนาและโลดแล่นไปในทุกรูปแบบผ้าไหมที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อน เพื่อส่งมอบความงามและประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ผู้คนทั่วทุกหนแห่ง


​ด้วยทัศนคติที่ว่า "งานศิลปะไม่มีวันสมบูรณ์แบบ และความสวยงามก็ยังคงพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆ" เขาจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมผ้าไหม เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการอันหลากหลายบนโลก


​แน่นอนว่า งานศิลปะชั้นเลิศต้องคำนึงถึงมาตรฐานทุกขั้นตอน ผ้าไหมสุดวิจิตรของเขาจึงยังคงดูแลรักษาคุณภาพสูงสุดทั้งในเนื้อผ้าและสีสัน โดยเข้มงวดตั้งแต่การคัดสรรเส้นไหมเกรดพรีเมี่ยมจนถึงการควบคุมกรรมวิธีการผลิตอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีเยี่ยมสมการรอคอย


​"งานศิลปะคือการสร้างสรรค์ผลงานให้กายและใจผู้ชมได้ซาบซึ้ง จึงต้องทำด้วยความรักและเอาใจใส่" ปรัชญาที่เขายึดมั่นยังสะท้อนถึงค่านิยมในการบริการด้วยหัวใจอีกด้วย เขาใส่ใจทั้งต่อสินค้าและผู้ซื้อผู้ใช้ทุกคนเสมือนคนในครอบครัว


​ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ คือที่มาของผ้าไหมวิเศษผืนแรกของโลก ที่ไม่เพียงแต่สวยสะดุดตา แต่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมด้วย โดยใช้เส้นไหมคุณภาพสูงที่ผลิตจากรังไหมที่เติบโตบนต้นไม้ธรรมชาติ และผ่านกรรมวิธีการย้อมสีที่เป็นมิตรกับโลก


​เรื่องราวของชายผู้คิดค้นผ้าไหมผืนวิเศษนี้ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กิมหงวนมาจนทุกวันนี้ ก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยพันธสัญญาที่จะสร้างสรรค์ผ้าไหมนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทุกรสนิยมอย่างไร้ขีดจำกัด


​ทั้งนี้ ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมดังกล่าว กิมหงวนได้วางแผนการตลาดที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่มีอายุ 25-45 ปี ด้วยกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ดูทันสมัย โดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เน้นการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์และพรีเซ็นเตอร์ที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมาย พร้อมเปิดช่องทางการจำหน่ายทั้งออนไลน์และหน้าร้านตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ


หลักการและแนวคิด​​​​

​​

​การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และค่านิยม (Values) ขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญมากในการบริหารจัดการองค์กร เพราะจะเป็นตัวกำหนดทิศทาง เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานขององค์กรในระยะยาว รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้


  • วิสัยทัศน์ (Vision) คือ ภาพในอนาคตที่องค์กรต้องการจะเป็นหรือต้องการบรรลุถึง เป็นเป้าหมายสูงสุดในระยะยาวที่ท้าทาย สร้างแรงบันด าลใจ และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ วิสัยทัศน์ที่ดีจะต้องชัดเจน กระชับ จูงใจ และสื่อสารได้ง่าย


  • พันธกิจ (Mission) คือ เหตุผลหรือวัตถุประสงค์หลักในการดำรงอยู่ขององค์กร บอกถึงสิ่งที่องค์กรทำ วิธีการทำ และเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ พันธกิจจะอธิบายขอบเขตการดำเนินงาน บทบาท และความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


  • ค่านิยม (Values) คือ หลักการ ความเชื่อ และพฤติกรรมร่วมขององค์กรที่ยึดถือปฏิบัติ ค่านิยมจะสะท้อนวัฒนธรรม บุคลิกภาพ และปรัชญาในการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจ การปฏิบัติตน และการสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร


​วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมจะต้องสอดคล้อง เชื่อมโยง และส่งเสริมซึ่งกันและกัน การกำหนดที่ชัดเจนจะทำให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจตรงกัน รู้ว่าจะมุ่งหน้าไปทิศทางไหน ด้วยวิธีการอย่างไร และยึดถือสิ่งใดเป็นหลัก ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องและมีเอกภาพ อันจะผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด


​ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงจึงต้องใช้เวลาและความคิดอย่างรอบคอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ความสามารถหลักขององค์กร ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น จากนั้นสื่อสารและถ่ายทอดสู่ทุกคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจ ความผูกพัน และความมุ่งมั่นร่วมกัน รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และการตัดสินใจต่างๆ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่จุดหมายเดียวกันอย่างมีพลังและประสิทธิภาพสูงสุด