ของขวัญแห่งการให้ "ความร่ำรวยที่ไม่วัดด้วยวัตถุ"

จัดสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิลาพักร้อนประจำปี
22 มีนาคม ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting

ของขวัญแห่งการให้ "ความร่ำรวยที่ไม่วัดด้วยวัตถุ"


เนื้อเรื่อง


​ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาแห่งหนึ่ง มีประเพณีประจำปีที่ชาวบ้านทุกคนให้ความสำคัญ นั่นคือ "เทศกาลแห่งการให้" ซึ่งในช่วงเวลานี้ ทุกครอบครัวจะมอบของขวัญให้กันและกัน เพื่อแสดงถึงความขอบคุณและความผูกพัน


​ในปีนี้ เทศกาลมีความพิเศษเพิ่มขึ้น เมื่อคณะกรรมการหมู่บ้านตัดสินใจให้ของขวัญไม่ได้จำกัดอยู่แค่สิ่งของทางวัตถุ แต่รวมถึงการมอบสิทธิประโยชน์และการดูแลที่ดีต่อกันในชุมชน


​นายจำรัส เจ้าของร้านขายของชำในหมู่บ้าน ได้แรงบันดาลใจจากประเพณีนี้ จึงตัดสินใจมอบของขวัญให้กับพนักงานของเขา ซึ่งไม่ใช่แค่สิ่งของทางวัตถุ แต่เป็นสิทธิประโยชน์ที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของพวกเขา


​ของขวัญชิ้นแรกคือ "ประกันสุขภาพ" เพื่อความอุ่นใจในการรักษาพยาบาล ทั้งสำหรับตนเองและครอบครัว ชิ้นที่สองคือ "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" เพื่อการออมระยะยาวที่จะเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตในวัยเกษียณ และของขวัญชิ้นที่สามคือ "สิทธิลาพักร้อน" ที่มากกว่ากฎหมายกำหนด เพื่อให้พนักงานได้มีเวลาพักผ่อนและใช้เวลากับครอบครัว


​ชาวบ้านในหมู่บ้านต่างประทับใจในความคิดของนายจำรัส และเริ่มนำไปปรับใช้กับธุรกิจและครอบครัวของตนเอง ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เพียงแต่ร่ำรวยด้วยของขวัญทางวัตถุ แต่ยังร่ำรวยด้วยการดูแลและการให้ที่มาจากใจจริง


หลักการและแนวคิด


​การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่บุคลากร นอกจากจะช่วยตอบสนองความต้องการพื้นฐานและคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงจูงใจ รักษาคนเก่ง และเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาวอีกด้วย องค์กรควรพิจารณาจัดสวัสดิการที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกช่วงวัยและเหตุการณ์สำคัญในชีวิต ดังนี้


 • ประกันสุขภาพและประกันชีวิต เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านการรักษาพยาบาลและครอบครัว


 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนเงินออม เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวสำหรับวัยเกษียณ


 • สิทธิลาพักร้อนประจำปีที่มากกว่ากฎหมายกำหนด เพื่อให้บุคลากรได้พักผ่อนและใช้เวลากับครอบครัว


 • สิทธิลากิจ ลาป่วย ลาคลอด และลาเพื่อดูแลบุตรหรือญาติที่ป่วย โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลา


 • เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยร้ายแรง ทั้งของตัวบุคลากรเองและครอบครัว


 • ค่าเล่าเรียนบุตรหรือทุนการศึกษาบุตร เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา


 • สิทธิซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรในราคาพนักงาน เพื่อเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะกลุ่ม


 • สวัสดิการเกี่ยวกับที่พักอาศัย เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อซื้อบ้าน ที่พักสำหรับพนักงานต่างถิ่น เป็นต้น


 • สิทธิในการลาเพื่อพัฒนาตนเองหรือเรียนต่อ โดยได้รับเงินเดือนและสามารถกลับมาทำงานได้เมื่อจบการศึกษา


 • ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาล และค่ายาสำหรับโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน


 • สวัสดิการเกี่ยวกับการเดินทาง เช่น รถรับส่ง ค่าน้ำมัน ค่าที่พัก สำหรับพนักงานที่ต้องเดินทางไปทำงานนอกสถานที่


 • เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน คลอดบุตร งานศพ หรือประกอบพิธีทางศาสนา


 • เงินโบนัส เงินรางวัล หรือส่วนแบ่งกำไร เพื่อจูงใจให้ทุ่มเทและสร้างผลงานที่ดี


 • อาหารฟรีหรือราคาถูกระหว่างวัน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมสุขภาพ


 • ของขวัญวันเกิด ของขวัญปีใหม่ หรือของขวัญในโอกาสพิเศษต่างๆ


 • มุมพักผ่อน ห้องสันทนาการ โรงยิม สนามกีฬา ห้องเล่นเกมส์ เพื่อคลายเครียดหลังเลิกงาน


 • จัดบริการให้คำปรึกษาด้านการเงิน ภาษี กฎหมาย หรือปัญหาครอบครัว โดยผู้เชี่ยวชาญ


 • จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี การแข่งขันต่างๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในองค์กร


 • ส่วนลดหรือสิทธิพิเศษในการใช้บริการจากบริษัทคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ


 • เครื่องแบบพนักงานหรือค่าเครื่องแต่งกาย เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความภาคภูมิใจในองค์กร


​นอกจากการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแล้ว องค์กรยังต้องสื่อสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง มีกระบวนการเบิกจ่ายที่สะดวกรวดเร็ว เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและความต้องการสวัสดิการเพิ่มเติม รวมถึงมีการทบทวนความเหมาะสมและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเป็นระยะ อย่างไรก็ตาม การจัดสวัสดิการต้องพิจารณาถึงความสามารถและข้อจำกัดขององค์กร ไม่ใช่การแข่งขันที่ทำให้เกิดภาระต้นทุนที่สูงจนเกินไป


​การจัดสวัสดิการที่ตรงกับความต้องการของบุคลากร จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงานและชีวิตส่วนตัว ทำให้เกิดความพึงพอใจ มีขวัญกำลังใจ และอยากทุ่มเทให้กับองค์กรในระยะยาว ลดอัตราการขาดงานและการลาออก นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ทำให้สามารถดึงดูดคนเก่งให้มาร่วมงาน และรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรไปนานๆ ซึ่งนับเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญอย่างหนึ่งขององค์กรในปัจจุบัน