ฉลามนำทาง "กลยุทธ์การเติบโตในโลกมหาสมุทรแห่งการบริหารจัดการ"

สร้างแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career path) ให้บุคลากร เพื่อสร้างแรงจูงใจ
22 มีนาคม ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting

ฉลามนำทาง

"กลยุทธ์การเติบโตในโลกมหาสมุทรแห่งการบริหารจัดการ"


เนื้อเรื่อง


​ในมหาสมุทรกว้างใหญ่ที่มีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ มีฝูงปลาฉลามที่โดดเด่นเรื่องความสามารถและความร่วมมือ ฝูงนี้มีชื่อว่า "ฉลามนำทาง" พวกมันไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในการล่าเหยื่อเท่านั้น แต่ยังมีระบบการบริหารจัดการภายในที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ


​หัวหน้าฝูงคือฉลามใหญ่นามว่า "ไซมอน" ไซมอนไม่เพียงแต่มีภูมิปัญญาในการนำทางและล่าเหยื่อเท่านั้น แต่ยังมีวิสัยทัศน์ในการสร้างแผนเส้นทางความก้าวหน้าให้กับฝูงของเขา เขาเข้าใจว่าการมีแผนการบริหารจัดการที่ดีจะช่วยให้ฝูงของเขามีความสามารถในการดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน


​เพื่อสร้างแรงจูงใจและความมั่นคงให้กับฝูง ไซมอนได้วางแผนเส้นทางความก้าวหน้าให้กับสมาชิกแต่ละตัว เขาเริ่มด้วยการวิเคราะห์ความสามารถและความสนใจของฝูงปลาฉลามแต่ละตัว เพื่อให้แต่ละตัวมีโอกาสเติบโตและพัฒนาในด้านที่ตนเองมีความสนใจ


​ไซมอนจัดตั้งกลุ่มเล็กๆ ภายในฝูง โดยแต่ละกลุ่มมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน เช่น กลุ่มสำรวจ, กลุ่มล่า, และกลุ่มป้องกัน แต่ละกลุ่มมีผู้นำที่ได้รับการเลือกสรรมาเป็นอย่างดี ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกฝนและมีความรู้ที่เหมาะสมกับหน้าที่ของตน


​การสื่อสารและการให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นสิ่งที่ไซมอนให้ความสำคัญ เขาจัดการประชุมเป็นประจำ เพื่อทบทวนผลงานและวางแผนการพัฒนาต่อไป ในทุกๆ การประชุม สมาชิกจะได้รับคำแนะนำ คำชื่นชม และคำวิจารณ์ในทางสร้างสรรค์ เพื่อให้พวกเขาเติบโตและพัฒนาไปตามเส้นทางที่วางไว้


​สมาชิกฝูงที่แสดงศักยภาพและผลงานที่เด่นชัด จะได้รับโอกาสในการเลื่อนขั้นและรับหน้าที่ที่สำคัญขึ้น การนี้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกทั้งหมด แต่ยังช่วยให้พวกเขามีเป้าหมายในการพัฒนาตนเองและทำงานเพื่อเติบโตไปพร้อมกับฝูง


​ผ่านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของไซมอน ฝูงปลาฉลาม "ฉลามนำทาง" ได้กลายเป็นฝูงที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ทุกสมาชิกมีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าของฝูงและตัวเองในที่สุด


หลักการและแนวคิด


​การสร้างแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career path) ให้กับบุคลากร เป็นกระบวนการในการกำหนดเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพของบุคลากรแต่ละคนอย่างชัดเจน ตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาทำงานจนถึงตำแหน่งสูงสุดที่สามารถเติบโตไปได้ในสายอาชีพนั้นๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรแล้ว ยังเป็นการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรในระยะยาวอีกด้วย แนวทางในการสร้างแผน Career path มีดังนี้


 • วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและตำแหน่งงานต่างๆ ว่ามีระดับและสายงานอะไรบ้าง แต่ละตำแหน่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติอย่างไร


 • ระบุเส้นทางความก้าวหน้าในแต่ละสายอาชีพ ว่ามีตำแหน่งใดบ้างที่สามารถเติบโตไปได้ตามลำดับ พร้อมทั้งระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการดำรงตำแหน่งแต่ละระดับ


 • กำหนดคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นของแต่ละตำแหน่งงานในเส้นทาง Career path เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินศักยภาพของบุคลากร


 • จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพ (Potential development plan) รายบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการเติบโตไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในเส้นทาง Career path


 • เชื่อมโยงเส้นทาง Career path กับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ระบบค่าตอบแทน และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง


 • ประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามรอบเวลาที่กำหนด เพื่อวางแผนการพัฒนาขีดความสามารถและการเลื่อนตำแหน่ง


 • ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ในประเด็นจุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา และสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้เติบโตไปตามเส้นทาง Career path ที่วางไว้


 • สื่อสารและทำความเข้าใจกับบุคลากรทุกคนถึงโอกาสและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่องค์กรมีให้ เพื่อจูงใจให้มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง


 • ผู้บริหารและหัวหน้างานต้องให้การสนับสนุน สอนงาน และมอบหมายงานท้าทายที่ช่วยให้บุคลากรเติบโตไปตามเส้นทาง Career path


 • มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเส้นทาง Career path ตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างองค์กรหรือกลยุทธ์ทางธุรกิจ


 • พิจารณาการเลื่อนตำแหน่งสำหรับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานและศักยภาพสูง (High performance & High potential) เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากแผน Career path ปกติ


 • ทบทวนและปรับปรุงแผน Career path อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมและแนวโน้มความต้องการด้านทักษะในอนาคต


ประโยชน์ของการสร้างแผน Career path ให้กับบุคลากร


 • ช่วยจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว เพราะมองเห็นอนาคตและความก้าวหน้าในสายอาชีพ


 • ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้พร้อมรับบทบาทใหม่ๆ


 • ช่วยวางแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) สำหรับตำแหน่งที่สำคัญขององค์กร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขาดช่วง


 • ลดอัตราการลาออกของบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพราะพวกเขามีเป้าหมายในอาชีพที่ชัดเจน และมั่นใจในความมั่นคงระยะยาว


 • สร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เพราะบุคลากรรู้ว่าหากมุ่งมั่นทำดีแล้ว จะสามารถเติบโตก้าวหน้าไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้


 • องค์กรสามารถสรรหาและพัฒนาบุคลากรภายในได้ตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการได้ง่ายขึ้น ลดต้นทุนและเวลาในการสรรหาจากภายนอก


​อย่างไรก็ตาม การสร้างแผน Career path จะประสบความสำเร็จได้ ผู้บริหารจะต้องสื่อสารและผลักดันอย่างจริงจัง จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ได้ทำงานที่ท้าทาย เพื่อพิสูจน์ความสามารถ ให้การสนับสนุน คำแนะนำ และประเมินผลอย่างเป็นธรรม ซึ่งหากองค์กรมีแผน Career path ที่ชัดเจนและมีการบริหารจัดการที่ดีแล้ว จะสามารถสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ทำให้พวกเขารู้สึกถึงคุณค่าในงานที่ทำ และอยากอุทิศตนเพื่อเติบโตไปพร้อมกับองค์กรในระยะยาว