นกนำทางสู่สวรรค์แห่งธรรมาภิบาล

ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร
26 มีนาคม ค.ศ. 2024 โดย
K&O Systems and Consulting

นกนำทางสู่สวรรค์แห่งธรรมาภิบาล


เนื้อเรื่อง

​​

​ในเมืองหนึ่งมีบริษัทธุรกิจที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากความมุ่งมั่นและฝันอันยิ่งใหญ่ของคุณจอห์น เขาเป็นผู้ก่อตั้งที่มุ่งมั่นนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในองค์กรอย่างเคร่งครัด


​วันหนึ่งขณะที่คุณจอห์นกำลังเดินทำงานที่บริษัท เขาได้พบกับสิ่งประหลาดอย่างหนึ่ง เป็นนกฮูกขนาดใหญ่ปีกสีเงินวาว นกพูดกับเขาว่า "ฉันมาจากโลกหน้า ได้รับมอบหมายให้มาพาเจ้าไปเยี่ยมชมโลกของการดำเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาลและไร้ธรรมาภิบาล เพื่อเจ้าจะได้เห็นว่าแต่ละสิ่งนั้นจะนำพาไปสู่จุดหมายปลายทางแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง"


​นกได้พานกพาคุณจอห์นบินผ่านมิติแห่งกาลเวลาและความเป็นจริง จนมาถึงเมืองสวรรค์สำหรับผู้ประกอบการ เมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสันติสุข ความร่มรื่น และความเจริญรุ่งเรืองทางธุรกิจ นกพาคุณจอห์นเดินชมโรงงานและออฟฟิศต่างๆที่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล


​ทุกอย่างในโรงงานเหล่านี้ถูกจัดการอย่างโปร่งใส พนักงานทำงานอย่างมีความสุข ไม่มีการทุจริตหรือการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ลูกค้าไว้วางใจในมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าและบริการ ทุกคนทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี


​"โลกแห่งนี้เป็นสวรรค์สำหรับผู้ประกอบการและพนักงาน เพราะการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่างจริงจัง ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างสังคมที่น่าอยู่" นกกล่าว

จากนั้นนกก็พาคุณจอห์นมาถึงนรกสำหรับผู้ประกอบการ เมืองนี้มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความมืดมิด ความโศกเศร้า และปัญหาที่ดูราวกับจะไม่มีวันจบสิ้น โรงงานและออฟฟิศต่างๆพังพินาศไปทั่วทุกแห่ง


​"นี่คือสถานที่ที่ผู้ประกอบการต้องมาหลังจากเสียชีวิต หากพวกเขาดำเนินธุรกิจโดยปราศจากธรรมาภิบาล" นกอธิบาย


​พนักงานถูกกดขี่แสวงหาผลประโยชน์ ไม่มีความโปร่งใสและความเป็นธรรมแต่อย่างใด สินค้าและบริการนั้นขาดคุณภาพ ทำให้ลูกค้าต้องผิดหวังและไม่ไว้วางใจ การทุจริตและการฉ้อฉลเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่ง สังคมล้มสลายเพราะไม่มีใครยอมรับผิดชอบต่อกัน


​คุณจอห์นรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่ง เขาเห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างสองโลก เมื่อเขาได้สัมผัสด้วยตนเองว่าการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลนั้นนำพาไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน แต่การปราศจากธรรมาภิบาลกลับนำไปสู่ความพินาศ


​เมื่อกลับมาถึงโลกของมนุษย์ คุณจอห์นได้ปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกิจโดยนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่างเคร่งครัด เขามุ่งเน้นความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างมาตรฐานที่ดีในการดำเนินงาน ตลอดจนการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


​ด้วยหลักการเหล่านี้ ธุรกิจของคุณจอห์นประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน และสังคมก็พัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น


​คุณจอห์นจึงเข้าใจว่าธรรมาภิบาลคือหนทางที่จะนำพาธุรกิจและสังคมไปสู่สวรรค์ที่แท้จริง


หลักการและแนวคิด​​​​

​​​

​ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพื่อบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤติภยันตรายที่จะมีมาในอนาคต


 • หลักของธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบหลัก 6 ประการ ได้แก่
  • หลักนิติธรรม (Rule of Law) - การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม ทุกคนเคารพกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเสมอภาค
  • หลักคุณธรรม (Morality) - การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีความเป็นธรรม เสียสละ มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคม
  • หลักความโปร่งใส (Transparency) - การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การทำงานตรวจสอบได้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
  • หลักความมีส่วนร่วม (Participation) - เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของสังคม ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์
  • หลักความรับผิดชอบ (Accountability) - ตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตน พร้อมรับการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณะ
  • หลักความคุ้มค่า (Cost-Effectiveness) - การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด คำนึงถึงความคุ้มค่า ความสมเหตุสมผล และไม่ฟุ่มเฟือย


 • การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์กรมีประโยชน์มากมาย อาทิ
  • ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ และชื่อเสียงที่ดีให้กับองค์กร
  • ช่วยป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน และการใช้อำนาจในทางมิชอบ
  • ช่วยสร้างมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน
  • ช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า
  • ช่วยสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
  • ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมและการเสริมพลังให้กับทุกฝ่าย
  • ช่วยให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล มั่นคง และยั่งยืน


​การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ผู้นำระดับสูงที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี มีความมุ่งมั่น และปลูกฝังค่านิยมด้านธรรมาภิบาลให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุล มีความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งต้องให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย


​ในยุคที่สังคมมีความคาดหวังและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธา และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างมั่นคง เป็นที่ยอมรับ และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ดังนั้นผู้บริหารจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในทุกมิติการดำเนินงานขององค์กรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว