ขับเคลื่อนสู่ฝัน บนเส้นทางลงทุน

การสื่อสารเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจและนำไปปฏิบัติ
March 28, 2024 by
K&O Systems and Consulting

ขับเคลื่อนสู่ฝัน บนเส้นทางลงทุน


เนื้อเรื่อง​​


​ณ เมืองใหญ่แห่งหนึ่ง มีชายหนุ่มนามว่า "อดัม" เขาเป็นเจ้าของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ชื่อดัง แม้จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน แต่อดัมก็ยังรู้สึกว่าชีวิตขาดเป้าหมายที่ชัดเจน เขาจึงมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ด้านการเงินและการลงทุน เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงยิ่งขึ้น


​อดัมเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์การลงทุนของเขา นั่นคือเพื่อสร้างความมั่งคั่งระยะยาวที่จะช่วยให้เขามีอิสระทางการเงินเมื่อเกษียณอายุ เขาประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พิจารณาจากรายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจ ช่วงเวลาที่พร้อมลงทุนระยะยาว และความสามารถในการยอมรับความผันผวนของผลตอบแทน


​อดัมวางแผนลงทุนอย่างรอบคอบ กระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์หลากหลายประเภท ทั้งกองทุนหุ้นที่มีปันผลสม่ำเสมอ พันธบัตรรัฐบาล อสังหาริมทรัพย์ และกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำ เขาเลือกกลยุทธ์การลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไป เน้นลงทุนอย่างสม่ำเสมอและถือระยะยาว พร้อมปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดเป็นระยะๆ


​ด้วยวินัยและความอดทน การลงทุนของอดัมเริ่มออกดอกออกผล พอร์ตการลงทุนของเขาเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง สร้างรายได้พอเพียงที่จะรองรับเป้าหมายในอนาคต อดัมรู้สึกอุ่นใจที่มีแผนการเงินที่แข็งแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจรถยนต์ของเขาไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ ราวกับกำลังขับรถยนต์คันงามที่พาเขามุ่งสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่


​เส้นทางสู่ความมั่งคั่งนั้นอาจคดเคี้ยว แต่การลงทุนอย่างชาญฉลาดตามนโยบายที่วางไว้ จะช่วยให้คุณนั่งหลังพวงมาลัยอย่างมั่นใจ พร้อมขับเคลื่อนผ่านความท้าทาย เพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จและอิสรภาพทางการเงินได้อย่างแน่นอน


หลักการและแนวคิด​​​​

​​​​

​การกำหนดนโยบายการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ เพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้


  • กำหนดวัตถุประสงค์การลงทุน เช่น เพื่อสร้างรายได้ประจำ เพื่อเก็งกำไรระยะสั้น หรือเพื่อสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว เป็นต้น


  • ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาจากสภาพคล่องทางการเงิน ระยะเวลาลงทุน และความสามารถในการรับความผันผวนของผลตอบแทนได้


  • กำหนดกรอบการลงทุน เช่น สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น หุ้น พันธบัตร ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงระดับความเสี่ยงของแต่ละประเภททรัพย์สิน  • กำหนดกลยุทธ์การลงทุน เช่น ลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว ลงทุนแบบรุกหรือรับ การกระจายการลงทุน การป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น


  • กำหนดขั้นตอนและกระบวนการในการลงทุน การติดตามและประเมินผลการลงทุน รวมถึงการกำหนดบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ


  • ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเงิน และความต้องการของธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป


​การมีนโยบายการลงทุนที่ชัดเจนจะช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารการลงทุนได้อย่างเป็นระบบ มีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การลงทุนมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่ยอมรับได้