บทเรียนลงทุนของณเดชน์ในยุควิกฤต

การสื่อสารเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจและนำไปปฏิบัติ
March 28, 2024 by
K&O Systems and Consulting

บทเรียนลงทุนของณเดชน์ในยุควิกฤต


เนื้อเรื่อง​​


​ณเดชน์เป็นนักลงทุนหนุ่มไฟแรง เขาเพิ่งได้รับมรดกจำนวนหนึ่งและกำลังมองหาโอกาสในการลงทุนที่ดี เขาได้ยินข่าวว่ารัฐบาลกำลังผลักดันโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ในเมืองใหญ่ ณเดชน์จึงตัดสินใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจรถไฟฟ้าอย่างจริงจัง


​ณเดชน์ได้กำหนดตัวชี้วัดในการติดตามผลการดำเนินงานการลงทุนของเขา ได้แก่ อัตราผลตอบแทน ความผันผวนของราคาหุ้น และสภาพคล่องในการซื้อขาย เขาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลต่อการลงทุน


​ณเดชน์ได้ลงทุนในหุ้นของบริษัทรถไฟฟ้าหลายแห่ง โดยกระจายการลงทุนไปในบริษัทต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง เขาได้ทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้


​อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคร้ายแรงทำให้โครงการรถไฟฟ้าบางส่วนถูกชะลอตัวลง ส่งผลให้หุ้นรถไฟฟ้าหลายตัวปรับลดลงอย่างมาก ณเดชน์ได้ทบทวนพอร์ตการลงทุนอย่างละเอียด และตัดสินใจลดสัดส่วนการถือครองหุ้นที่ได้รับผลกระทบหนักลง พร้อมกับซื้อเพิ่มในหุ้นที่มีแนวโน้มดี เพื่อปรับพอร์ตให้เหมาะกับยุคสมัย


​ณเดชน์ยังคอยมองหาโอกาสใหม่ๆ ด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนบริษัทเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้า เช่น ระบบขนส่งอัตโนมัติ และซอฟต์แวร์จัดการเดินรถ ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตสูง


​ณเดชน์ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการปรับพอร์ตการลงทุนให้ที่ปรึกษาการเงินของเขาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อร่วมกันวางแผนปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อสถานการณ์


​ถึงแม้การลงทุนของณเดชน์จะมีความผันผวนบ้างในช่วงวิกฤต แต่ด้วยการติดตามผลอย่างใกล้ชิดและปรับพอร์ตทันเหตุการณ์ ทำให้ผลตอบแทนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ และบรรลุเป้าหมายระยะยาวตามที่วางแผนไว้


​การติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารการลงทุนให้ประสบความสำเร็จ แม้จะต้องเจอกับความท้าทายระหว่างทางก็ตาม นี่คือบทเรียนสำคัญที่ ณเดชน์ได้เรียนรู้ในการก้าวสู่การเป็นนักลงทุนมืออาชีพนั่นเอง


หลักการและแนวคิด​​​​

​​​​

​การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้สามารถปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีรายละเอียดดังนี้


  • กำหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน เช่น อัตราผลตอบแทน ความผันผวน สภาพคล่อง เป็นต้น


  • ติดตามข่าวสาร ข้อมูล และปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ


  • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและความคาดหวังที่วางไว้ หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ


  • ทบทวนความเหมาะสมของการกระจายการลงทุนในพอร์ตการลงทุนปัจจุบัน ว่ายังสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนหรือไม่


  • ปรับพอร์ตการลงทุนเมื่อจำเป็น เช่น เพิ่มหรือลดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภททรัพย์สิน ซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางรายการ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่


  • พิจารณาหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น


  • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการปรับพอร์ตการลงทุน เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่ำเสมอ


​การติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและการปรับพอร์ตการลงทุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์จะช่วยให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงหรือผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น