การเรียนรู้ไม่สิ้นสุดที่ธนาคารแห่งการเติบโต

การสื่อสารเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจและนำไปปฏิบัติ
March 22, 2024 by
K&O Systems and Consulting

การเรียนรู้ไม่สิ้นสุดที่ธนาคารแห่งการเติบโต


เนื้อเรื่อง


​ในโลกแห่งธุรกิจที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริงและจินตนาการ มีธนาคารหนึ่งที่ไม่เหมือนใคร ชื่อว่า "ธนาคารแห่งการเรียนรู้" ที่นี่ไม่เพียงแค่จัดการกับเงินทอง แต่ยังเป็นสถานที่ที่บุคลากรได้เรียนรู้และเติบโตตามศักยภาพของตนเอง ผ่านการหมุนเวียนงานและการโอนย้ายอย่างชาญฉลาด


​เรื่องนี้เล่าถึง นายภาณุ หนุ่มนักธนาคารที่มีความคิดสร้างสรรค์และความกระตือรือร้น แต่ยังขาดทักษะและประสบการณ์ในด้านบางๆ เขาได้รับโอกาสในการหมุนเวียนงานไปยังแผนกต่างๆ ในธนาคาร ตั้งแต่การบริการลูกค้าไปจนถึงการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์


​ตอนแรก ภาณุรู้สึกสับสนและกังวล ไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถปรับตัวได้หรือไม่ แต่ด้วยความช่วยเหลือจากพี่เลี้ยงและทีมงานที่เขาได้ร่วมงานด้วย ภาณุเริ่มค้นพบศักยภาพและความสามารถใหม่ๆ ของตัวเอง ทักษะการสื่อสารและการแก้ไขปัญหาของเขาได้รับการพัฒนาอย่างมาก และเขาเริ่มเห็นคุณค่าของประสบการณ์ที่หลากหลาย


​ในการหมุนเวียนงานครั้งสุดท้าย ภาณุถูกโอนย้ายไปยังแผนกกลยุทธ์ธุรกิจ ที่นี่เขาได้ใช้ความรู้และทักษะที่สะสมมาทั้งหมด เพื่อช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ใหม่ๆ สำหรับธนาคาร เขาไม่เพียงแต่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตของธนาคาร แต่ยังได้พัฒนาเส้นทางอาชีพของตัวเองอย่างไม่คาดคิด


​เรื่องราวของภาณุไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของตัวเอง แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการมีระบบการหมุนเวียนงานที่ดีในองค์กร จากที่เคยเป็นเพียงนักธนาคารที่มีทักษะจำกัด ภาณุกลายเป็นผู้มีความรู้และทักษะที่หลากหลาย สามารถเสนอมุมมองใหม่ๆ และสร้างผลงานที่มีผลต่อทั้งตัวเขาและธนาคาร


​เมื่อเวลาผ่านไป ความสามารถและความมุ่งมั่นของภาณุได้รับการยอมรับจากทุกคนในองค์กร และเขาได้รับโอกาสในการเติบโตไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น การเดินทางของเขาไม่เพียงแค่เป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ แต่ยังเป็นการค้นพบตัวตนและความสามารถที่ไม่รู้จักของตัวเอง


​"ธนาคารแห่งการเรียนรู้" ดำเนินต่อไปด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร สร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ ทดลอง และเติบโต ทุกคนในองค์กรได้เรียนรู้ว่าการมีโอกาสในการทำงานหลากหลายด้านไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง แต่ยังช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวขององค์กรในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง


​นิทานนี้สะท้อนให้เห็นว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด และการพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญในทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในบทบาทของนักธนาคาร ผู้บริหาร หรือแม้กระทั่งในชีวิตประจำวัน ความเต็มใจที่จะเรียนรู้และเติบโตเป็นสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงและความพึงพอใจในชีวิต


หลักการและแนวคิด


​การจัดให้มีการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) หรือโอนย้ายงาน (Job Transfer) ให้กับบุคลากรตามความเหมาะสม ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร เพราะจะช่วยให้บุคลากรได้เรียนรู้งานที่หลากหลาย เพิ่มพูนทักษะใหม่ๆ และมีโอกาสทำงานกับผู้คนที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของพวกเขาในระยะยาว วิธีการจัดการหมุนเวียนหรือโอนย้ายงาน สามารถทำได้ดังนี้


 • วิเคราะห์และวางแผนความต้องการในการหมุนเวียนหรือโอนย้ายงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านบุคลากรขององค์กร


 • กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการหมุนเวียนหรือโอนย้ายงานให้ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม โดยระบุเงื่อนไข ระยะเวลา และวิธีการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม


 • พิจารณาถึงความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความสนใจ และแผนความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร ในการเลือกงานที่จะให้ไปหมุนเวียนหรือโอนย้าย


 • เปิดรับสมัครหรือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสนใจในตำแหน่งงานที่ต้องการหมุนเวียนหรือโอนย้าย


 • คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเรียนรู้งานใหม่ๆ ไปหมุนเวียนหรือโอนย้าย ผ่านการทดสอบ การสัมภาษณ์ หรือการประเมินสมรรถนะต่างๆ


 • ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่บุคลากรจะไปหมุนเวียนหรือโอนย้าย ทั้งขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ ความคาดหวัง ตลอดจนผลลัพธ์ที่ต้องการ


 • จัดให้มีการปฐมนิเทศและมอบหมายพี่เลี้ยงในงานใหม่ให้กับบุคลากรที่ไปหมุนเวียนหรือโอนย้าย เพื่อให้เข้าใจบริบทและสามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้เร็ว


 • ติดตามประเมินผลการทำงานของบุคลากรที่ไปหมุนเวียนหรือโอนย้ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับและให้การสนับสนุนที่จำเป็น


 • ให้เวลาและโอกาสแก่บุคลากรในการเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับงานใหม่ โดยไม่กดดันหรือคาดหวังผลงานที่สมบูรณ์แบบในทันที


 • หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการหมุนเวียนหรือโอนย้าย ควรมีการประเมินผลและถอดบทเรียนร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้


 • นำผลที่ได้จากการหมุนเวียนหรือโอนย้ายไปประกอบการวางแผนพัฒนาบุคลากรและวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ


 • มีระบบการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ ที่สนับสนุนและจูงใจให้บุคลากรยินดีไปหมุนเวียนหรือโอนย้ายงาน


ประโยชน์ของการจัดให้มีการหมุนเวียนหรือโอนย้ายงาน


 • ช่วยให้บุคลากรได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของตน


 • เพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการกำลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่ผันแปร


 • ลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งมากเกินไป เพราะมีการกระจายความรู้และทักษะ


 • ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ วิธีคิด และมุมมองระหว่างบุคลากรในทีมงาน


 • ช่วยให้องค์กรค้นพบความสามารถพิเศษของบุคลากรบางคน ที่อาจถูกจำกัดอยู่เพียงบางงาน


 • เพิ่มแรงจูงใจและความท้าทายในการทำงาน เพราะได้ลองสิ่งใหม่ๆ ไม่รู้สึกซ้ำซากจำเจ


 • ลดอัตราการลาออกของบุคลากร เพราะได้รับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


 • เตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับตำแหน่งบริหารในอนาคต ผ่านการเรียนรู้งานที่หลากหลาย


​อย่างไรก็ตาม การหมุนเวียนหรือโอนย้ายงานอาจส่งผลให้เกิดความสับสนต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในระยะแรก ผลลัพธ์ของงานอาจลดลงชั่วคราว รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นควรวางแผนให้ดี จัดระยะเวลาที่เหมาะสม และสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจอย่างทั่วถึง การหมุนเวียนหรือโอนย้ายงานจึงจะสามารถสร้างคุณค่าให้กับทั้งบุคลากรและองค์กรได้อย่างแท้จริง